Založ si blog

Pán Matovič, klamete bežne, alebo len v prípade islamu? Alebo?

Alebo len tárate do vetra, bez overenia si ako veci stoja, a je jedno či v parlamente, pred kamerami, alebo v krčme pri pive? A ak áno, môže si to vôbec jeden poslanec NR SR a predseda parlamentnej strany vôbec dovoliť bez toho, aby stratil na dôvere u svojich voličov?! Tipujem že 3. možnosť je správna.

Dnes som na FB náhodou natrafil na vaše jedno video z Národnej rady SR, aj keď z r. 2018, a dosť ma prekvapilo ako presvedčivo viete hovoriť nepravdu. Zarazilo ma to o to viac, že teraz pred voľbami rozmýšľam komu zo súčasných opozičných strán dám svoj hlas a Vaša strana prichádzala takisto do úvahy. Po dnešku už z tohto okruhu vypadávate.

Nie, nevadí mi, že máte k islamu pozitívny postoj, aj keď ja ho nemám. Vadí mi to, že buď úmyselne zavádzate ľudí, alebo „len“ tárate do vetra bez overenia si aspoň základných faktov v nie nepodstatných veciach. A to by si politik nemal nikdy dovoliť. Kde má potom volič vziať aspoň ako takú istotu, že v iných veciach nezavádzate, alebo netárate? 

 

O islame ste povedali toto (ide o približnú citáciu, ale so zachovaním zmyslu):

Ak sa nejaký blázon v Iraku, v Sýrii, alebo vo Francúzsku, zradikalizuje, a vysvetľuje si vety v Koráne tak, že sa má zabíjať druhých ľudí, tak to je blázon a rúha sa Alahovi. Lebo skutočný islam nekáže veriacemu aby zabíjal. Moslim znamená veriaci a Alah znamená boh. Moslimovia nie sú ľudia, ktorí páchajú atentáty. Oni (tí zradikalizovaní) zrádzajú Alaha a zrádzajú aj Ježiša Krista. Zaznieva to len málokedy, že Ježiš Kristus je jedným z hlavných prorokov islamu. Netvárme sa, že islam je úplne iná viera, ktorá s našim náboženstvom nemá nič spoločné. Je to viera, ktorej podmnožinou je v podstate učenie Ježiša Krista, aj keď moslimovia neuznávajú, že to je Boží Syn, ale rodu verný moslim naozaj nevníma svoje náboženstvo ako ideológiu násilného šírenia svojho náboženstva. https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=Y7RR4r1ZSHw&fbclid=IwAR2IUJK9oAu9jZC-8UW_dYHvNrrLRclMvjimA-m7NpucedsnKlNP2vJkMHA&app=desktop

 

A taká je realita (a to vychádzam iba z Koránu, ktorý tvorí len okolo 15 % „mierumilovného islamu“. Mnohé ďalšie „extrémne mierumilovnosti“ sú vo zvyšných dvoch pilieroch islamu),

a na tom nezmení nič ani to, že rodu verný moslim, ako uvádzate, ju vníma ako nie násilnú:

 

2:191 Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití… Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících!
2:216 A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.
2:217 Pro ty z vás, kdož od náboženství svého odpadnou a jako nevěřící zemřou, marné bude jejich konání na tomto i onom světě – ti ohně obyvateli se stanou a nesmrtelní v něm budou.
3:195 A Pán jejich je vyslyšel: „Nedopustím věru, aby se ztratil skutek jediný, který kdokoliv z vás učiní, ať je to muž či žena, vždyť jeden k druhému patříte. A těm, kdož se vystěhovali a byli z domovů svých vyhnáni a na cestě mé strádali a bojovali a byli přitom zabiti, těm věru vymažu špatné činy jejich a uvedu je do zahrad, pod nimiž řeky tekou.“ To bude odměnou od Boha – a Bůh zajisté má u Sebe odměnu nejkrásnější.
4:74 A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.
4:76 Ti, kdož uvěřili, bojují na stezce Boží, a ti, kdož neuvěřili, bojují na stezce Tághúta. Bojujte proti přátelům satanovým, vždyť slabé jsou proti vám úklady satanovy!
4:89 A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky
4:91 A najdete i jiné pokrytce, kteří chtějí získat důvěru vaši i důvěru svého lidu. Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou v tom odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.
8:12 A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“
8:17 Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je, vševědoucí!
8:67 Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale neporazil nepřátele na zemi. Vy toužíte po tom, co nabízí vám život pozemský, zatímco Bůh vám chce dát život budoucí – a Bůh mocný je i moudrý.
9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
9:30 A říkají židé: „´Uzajr je syn Boží!“ a říkají křesťané: „Mesiáš je syn Boží!“ A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim bojuje! Do jaké lži to upadli!
9:73 Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!
9:111 A Bůh věru koupil od věřících jejich osoby i jejich majetky s tím, že jim budou dány zahrady. A oni bojují na cestě Boží – zabíjejí a jsou zabíjeni. A to je slib Jeho pravdivý, daný v Tóře, v Evangeliu, i v Koránu. A kdo věrněji dodržuje slib svůj než Bůh? Radujte se tedy z obchodu svého s Ním uzavřeného a to úspěch je nesmírný.
9:123 Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!
17:16 A když si přejeme zahubit město nějaké, poručíme boháčům jeho, aby v něm nepravosti páchali a pak uskuteční se slovo Naše nad ním vyřčené a zahubíme je zničením dokonalým.
22:25 A věru těm, kdož nevěří a odvádějí jiné z cesty Boží a od Mešity posvátné, již jsme určili pro všechny lidi – jak pro ty, kdož u ní sídlí, tak i pro kočovníky, a těm, kdož chtěli by zde zavést bludnou víru ze svévole, dáme okusit trestu bolestného.
32:22 Kdo je nespravedlivější než ten, jenž – když připomínána jsou mu znamení Pána jeho – od nich se odvrátí? My věru se provinilým pomstíme.
33:61 Prokleti budou, kdekoliv se octnou, a budou zajati a bezohledně zabiti.

 

47:4 A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte! A potom je buď omilostněte, anebo je propusťte za výkupné, pokud válka neodloží své břímě.
48:29 Muhammad je posel Boží; a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou.
59:13 Vy naháníte srdcím jejich větší hrůzu než Bůh, a to je proto, že to jsou lidé, kteří nic nechápou.
66:9 Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim přísný! Jejich útočištěm bude peklo – jak hnusný je to cíl konečný!
69:30 Chopte se ho a v řetězy jej zakovejte…

 

69:33 …on věru nevěřil v Boha mocného.
76:4 Pro nevěřící jsme pak řetězy, okovy a plamen šlehající připravili,
2:90 Jak hnusné je to, zač prodali duše své! Nevěří v to, co seslal Bůh, z čiré závisti, že Bůh seslal něco z dobrodiní Svého těm ze služebníků Svých, jež si vyvolil. A uvalili na sebe hněv za hněvem, a trest ponižující je určen pro nevěřící.
3:151 Vrhneme v srdce těch, kdož nevěří, hrůzu za to, že přidružili k Bohu něco, k čemu On neseslal žádné zplnomocnění. A útulkem jejich bude oheň pekelný – a jak hnusný bude příbytek nespravedlivých!
5:33 A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti anebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy anebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný
7:4 Kolik měst jsme již zahubili! Přísnost Naše je zastihla za noci anebo za poledne.
8:15 Vy, kteří věříte! Když se na pochodu střetnete s nevěřícími, neobracejte se k nim zády!
8:16 A kdokoliv se k nim v ten den obrátí zády s výjimkou toho, kdo obrátí se k jinému boji, nebo se vzdálí, aby se připojil k jinému oddílu, ten uvalí na sebe hněv Boží a útulkem jeho se stane peklo – a jak hnusný je to cíl konečný!

 

9:39 Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit, neboť Bůh je věru mocný nad každou věcí.
17:18 Těm, kdož po věcech rychle pomíjivých touží, pospíšíme dát v něm to, co chceme, a tomu, komu chceme; však potom pro ně peklo připravíme, aby v něm hořeli v ponížení a v zavržení.

 

25:27 V ten den si bude nevěřící ruce své hryzat a říkat: „Ó kéž bych se byl ubíral cestou stejnou s poslem!“
25:36 a řekli jsme: „Odeberte se oba k lidu, jenž znamení Naše za lživá pokládá!“ A vyhubili jsme je do samých základů!
26:172 a potom všechny ostatní jsme zničili
27:51 A pohleď, jaký byl konec jejich úkladů: zahubili jsme je i s lidem jejich vším!
28:58 Kolik jsme již zahubili měst, jež svým životem se honosila! Hle, toto jsou příbytky jejich, které po nich obýval jen počet nepatrný z lidí a My dědici toho jsme se stali.

 

41:27 My však dáme věru okusit těm, kdo nevěřili, trestu strašného a odměníme je podle skutku jejich nejhoršího.
43:55 A když Nás rozhněvali, pomstili jsme se jim a všechny jsme je utopili.
44:16 V den, kdy udeříme velkým útokem, pomsty Naší okusíte!

 

44:48 …a potom na jeho hlavu za trest vodu vroucí lijte!“
48:13 A kdo nevěří v Boha a posla Jeho. . . pro nevěřící jsme připravili plamen šlehající.
48:20 Bůh vám přislíbil, že se zmocníte kořisti hojné, a On ji pro vás uspíšil a odvrátil od vás ruce oněch lidí. A učinil tak, aby se to stalo znamením pro věřící a aby vás uvedl na stezku přímou.
48:25 A to jsou ti, kteří neuvěřili a odháněli vás od Mešity posvátné a zadržovali oběti, aby nedospěly ke svým obětištím. A kdyby nebylo věřících mužů a žen, které jste neznali a které jste mohli pošlapat, takže byste se na nich nevědomky dopustili viny. . . a Bůh uvádí do milosrdenství Svého, koho chce; a kdyby se byli oddělili, věru bychom byli potrestali ty z nich, kdož nevěří, trestem bolestným.
54:48 a v den, kdy budou tváří k zemi vlečeni, zvoláno bude: „Ochutnejte Saqaru pohlazení!“
54:51 A vskutku jsme již zahubili jiné vám podobné. Což není nikoho, kdo připomněl by si to nyní?

 

Mimochodom, nenávisťou k nemoslimom sa zaoberá vyše 300 koránskych veršov. Kto vie, či toto nie je jeden z dôvodov prečo islam ako celok, nie len jeho vyložene náboženské verše, má v EÚ zelenú a napr. v takom Nemecku patrí do tamojšej univerzálnej kultúry, čo nepriamo vyhlásila dokonca nemecká kancelárka svojimi slovami o tom, že islam do Nemecka patrí. Pritom keby čo i len desatinu z toľkej nenávisti voči inovercom, čo v  sebe obsahuje Korán, vo svojom učení obsahovala nejaká sekta, už dávno by bola a to aj s celým svojim učením vykázaná mimo zákon. A to aj v tom prípade, že by odvolávaním sa na jej učenie nedošlo k jedinému teroristickému útoku na inoveriacich.

Záver:

Kým sa umiernení moslimovia, ak sú naozaj umiernenými, verejne nezačnú dištancovať od tých častí Koránu, ktoré vyzývajú na likvidáciu nevercov, resp. svojim mlčaním budú tieto nenávistné články nepriamo schvaľovať ako Bohom zjavené, minimálne dovtedy budú islamskí bojovníci, pripravení hoci aj na samovražedné útoky, aj od nich cítiť nepriamu podporu v tom, čomu uverili: že za zabitie nevercov budú odmenení na onom svete. Veď predsa viac než miliarda moslimov na svete sa predsa nemôže mýliť!…

Zdroj:

Al-Quran, z arabského originálu preloženého Dr. Ivanom Hrbekom, 1972

Súvisiaci článok a články:

https://burkert.blog.sme.sk/c/494187/zo-zivota-mohameda-podla-islamu-len-pre-silne-zaludky.html

https://burkert.blog.sme.sk/t/64098/islam-a-zahranicna-politika


Keď školstvo riadi obuvník, právnik, kaderník, podnikateľ, tak žiaci môžu na učenie aj zvysoka kašľať

09.04.2020

Nový minister školstva, Branislav Gröhling (SaS), svojim rozhodnutím, že žiaci základných škôl tento školský rok nemôžu prepadnúť, nesmierne potešil lajdákov, a najviac tých najväčších. Môžu sa, minimálne do septembra, od rána do večera doma hrať na smartfónoch a pod.; ak od nich rodičia doma nebudú nič špeciálne požadovať, čo asi sotva, ak im je [...]

Argument obhajcov islamu č. 1 – Extrémizmus sa týka len malej časti moslimov. . .

03.04.2020

A je to pravda. Ale pravdou je aj to, že aj malá časť, dajme tomu jedno percento z jednej miliardy ľudí, je stále veľmi veľa ľudí – rovných 10 miliónov. Ak by toto číslo malo predstavovať počet ľudí schopných spáchať teroristický útok, potom je to sakramentsky veľké číslo. Áno, počet moslimov berúcich vážne Mohamedov príkaz „zabíjať neveriacich [...]

Čo všetko obhajcovia islamu ignorujú, neradi počujú, alebo na čo nemajú odpoveď IV

16.03.2020

Pred pár dňami súčasný turecký sultán – Erdogan, vyhlásil: „Hej Grécko! Títo ľudia nechcú zostať u vás. Idú k vám, aby prešli do iných európskych krajín. Prečo vás to trápi? Otvorte im brány!“… A mohli by sme vymenovať aj mnoho ďalších „perál“ Erdogana, z ktorých mrazí. Dám ešte jednu, ako úvodné slovo do 4. časti danej série článkov (Ide [...]

Vírus / Lekár / Sestrička / Pacient /

Infektologička: Koronavírus mení organizáciu práce zdravotníkov

09.04.2020 11:33

K efektívnejšej práci zdravotníkov prispieva tzv. kontajnerový systém.

mačeta, meč, napadnutie, útok

Muž s mačetou napadol v Piešťanoch dve ženy

09.04.2020 11:29

Muž zranil mačetou so 44-centimetrovou čepeľou 25-ročnú ženu a jej matku udrel rúčkou nástroja do krku.

NAKA

NAKA vystavila stopku Poliakovi. Sľuboval stotisícový úplatok poslancovi

09.04.2020 11:25, aktualizované: 11:44

Policajti Národnej kriminálnej agentúry zasahovali dnes v Dolnom Kubíne.

koronavírus milan krajniak

Krajniak: Pripravujeme aj pomoc pre drobné živnostníčky

09.04.2020 11:15, aktualizované: 11:50

Väčšiu pomoc dostane živnostník, ktorý si platí aspoň minimálne odvody, povedal minister práce.

marcelburkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a poslanec MZ Bratislava - Dúbravka.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 55
Celková čítanosť: 177605x
Priemerná čítanosť článkov: 3229x

Autor blogu