Založ si blog

Poslanci Juraj Káčer vs. Libor Gula & Lojálnosť vs. Argumenty

Nedopusťme, aby nepohodlné otázky boli považované za útok na majestát obce. Stalo sa v bratislavskej Dúbravke,

ale zďaleka si nemyslím, že prípad, ktorý je predmetom tohto článku, je na Slovensku ojedinelý. V tomto období je dosť aktuálny, lebo sa v ňom schvaľujú rozpočty samospráv.

Náš prípad sa odohral 12.12.2017 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva (MZ) pri schvaľovaní rozpočtu samosprávy na r. 2018, konkrétne v diskusii k bodu programu „Správa útvaru kontroly“, v ktorej vystúpil poslanec Libor Gula.

Celé jeho vystúpenie bolo kultivované, neútočné a vecné. No napriek tomu sa stal terčom kritiky (čo bude zjavné z 2. vystúpenia poslanca Káčera),

lebo Gula si dovolil položiť vo viacmenej v jednofarebnom miestnom zastupiteľstve nepohodlné, ale legitímne otázky a tým nahlas verejne poukázať na niečo, čo mohlo inak zostať len na papieri a tým schované pred zrakom verejnosti.

Preto bolo potrebné zasiahnuť, a na to sa podujal líder vtedajšej miestnej vládnucej koalície – Juraj Káčer, aby došlo k čo najmenším škodám na dobrej povesti vedenia mestskej časti a na to je najlepším, veľakrát vyskúšaným a osvedčeným nástrojom – BAGATELIZOVANIE; veď ide  o záujmy tímu!… Vtedy treba ťahať za jeden povraz, byť k tímu lojálny bez ohľadu na silu argumentov protivníka a silu vlastných protiargumentov.

V závere ale uvádzam link na vyjadrenia Juraja Káčera k jednotlivým bodom tohto článku. Vytkol mi, že na jednej strane ponúkam článok tak, aby si každý o veci vytvoril vlastný názor, a na strane druhej pomáham ľuďom vytvoriť si názor blízky môjmu názoru a to tým, že to, čo sa odohralo na zasadnutí, v článku komentujem zo svojho pohľadu… To je síce pravda, ale je to bežná prax a aj užitočná prax, že novinári, alebo blogeri konanie politikov komentujú. Robia to aj politici. A robil to aj náš tím, ku ktorému sa hlásil, alebo hlási, v predvolebnej kampani v r. 2010 aj 2014, keď sme v Dúbravke chceli zmeniť mocenské pomery.

A príde mi aj zvláštne, ak Juraj nespravil nič pre to, aby sa skončila cenzúra v Dúbravských novinách, a v r. 2016 bol dokonca aj proti návrhu presadiť v nich aspoň pluralitné minimum (publikovanie aspoň odkazov na nezverejnené, zamietnuté články), a následne hovorí o tendenčnosti v súvislosti s týmto mojim článkom. Cenzúra v Dúbravských novinách je v pohode, ale môj článok je tendenčný…

 

POSLANEC LIBOR GULA – úvodné vystúpenie:

Ďakujem za slovo a pani kontrolórke za zaujímavú správu. Mám k daným zisteniam pár dotazov na adresu miestneho úradu:

  1. Smernica o verejnom obstarávaní. Táto mala byť vypracovaná v nadväznosti na nový zákon o VO v termíne do 18.4. 2016. Dnes je jún 2018 a úloha stále nie je splnená.
  2. Veľmi zaujímavá bola aj tá časť správy, ktorá sa týkala miestneho úradu. Zaujal ma medziročný nárast odmien na MÚ o vyše 20.000 eur, na 142.000, čo je dosť, a preto by som sa rád opýtal, aký bol na to dôvod, prípadne aj na nárast zamestnancov MÚ za obdobie 2015 až 2017 o 18 zamestnancov a to na 104.
  3. Vec ktorá ma zaujala, sú dotácie, kde pani kontrolórka vytýka nedodržaný schvaľovací postup dotácie 10.000 eur pre futbalový klub – Dotáciu neposúdila komisia športu a miestne zastupiteľstvo v rámci rozpočtu na r. 2017 schválilo túto dotáciu ešte  pred podaním  žiadosti, ktorá bola podaná  8.2.2017, pričom táto obsahovala  iný  účel, a najvyššie  výdavky  boli za nájom šatne, sociálnych  zariadení a Bowling Baru  v hodnote  9.775,50 €. Tu by som takisto chcel poprosiť MÚ, či nám k tomu niečo vie povedať.

Komentár autora článku:

Gula zabudol spomenúť nárast odmien pri príležitosti životných jubileí o 600 %, čo nie je zanedbateľné, zvlášť ak sa argumentuje, že naša mestská časť v porovnaní s inými je chudobná, lebo tu nie sú žiadne významnejšie firmy. Sú potom namieste takéto skokovité zvyšovania výdavkov na odmeny našich pracovníkov? Zvlášť ak tie „drobné“ by sa ako soľ zišli napr. v našich škôlkach, školách atď. Zvlášť v dnešnej Covidovej dobe.

Gula pri tomto zabudol poukázať ešte na jednu vec zo správy útvaru kontroly, a to na naše Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní  dotácií  v  mestskej  časti, ktoré podľa správy útvaru kontroly nezodpovedá  poznatkom  a  požiadavkám praxe  v súčasnosti,  a  toto nebolo  novelizované  napriek  odporúčaniu útvaru kontroly.

K dotácii futbalovému klubu, na ktorú sa poslanec Gula pýtal, sa prednosta a ani nikto iný z úradu nevyjadril.

 

POSLANEC JURAJ KÁČER – úvodné vystúpenie:

V minulom volebnom období (keď bol starostom ľavicovo orientovaný Ján Sandtner) niektoré zistenia boli priam nebezpečné, aby ich pani kontrolórka vôbec vo svojej správe zverejnila.  O to viac ma teší, že dnes (keď „vládneme“ my) sú to nedostatky zásadne administratívne… Nezverejnenie smernice neznamená, že sa niečo neplní, alebo že úrad nepostupuje podľa zákona. Samozrejme, treba to vyriešiť a ak s tým meškáme už od roku 2016, tak sa nad tým aj vážne zamyslieť, lebo to robí takú malú negatívnu bodku na, v medziach možností, fungujúcom úrade. Sú to iba tieto administratívne veci.

Čo sa týka vytýkanej fluktuácie na úrade, a navyšovania počtu jeho zamestnancov, tak ak niekto kritizuje, mal by sa opýtať ako to je inde. Táto kritika mi nepríde ako úplne fér. Ten čo kritizuje, nech nehovorí len vo všeobecnej rovine, ale nech uvedie konkrétne prípady fluktuácie a nové tabuľkové miesta, ktoré mu prekážajú. Choďte sa pozrieť na magistrát, alebo na iné miestne úrady, aká je tam fluktuácia. My máme oproti nim fluktuáciu na odborných pracovných pozíciách minimálnu. A ďalšia vec, čo ma prekvapuje je to, ak niekto poukazuje na nárast odmien na úrade, aj keď vieme ako slabo sú ľudia v samospráve finančne ohodnocovaní.  

Komentár autora článku:

a) Fluktuácia bola spomenutá v správe kontrolórky s tým, že sa ju nepodarilo znížiť. Poslanec Gula fluktuáciu vôbec nekritizoval, a ani navýšenie počtu zamestnancov úradu. Len sa opýtal na dôvody tohto navýšenia. Preto snahu postaviť jeho otázku do tej roviny, že Gula kritizoval, a navyše neoprávnene, mi pripadá ako zavádzanie a nie fér. Poslanec Káčer sa chytil len tých menej podstatných vecí, čo pôsobilo len ako snaha prekryť tie podstatnejšie.

b) Neznamená, že ak niekde, alebo hoci aj na väčšine úradov je to horšie, že máme mlčať a neklásť otázky, ak sa niečo javí, že to nie je v poriadku.

c) Gula nárast odmien nekritizoval, a to ani nepriamo. Opýtal sa len na dôvod ich nárastu.

d) Nie všetci ľudia v samospráve a pod. majú biedne platy. Určite ich ale majú učiteľky a vychovávateľky, či už materských alebo základných škôl, o platoch kuchárok atď. ani nehovoriac. Na strane druhej sa neraz udeľujú pomerne štedré odmeny funkcionárom miestnych úradov.

 

MIESTNA KONTROLÓRKA k poslancovi Káčerovi

K poslancovi Káčerovi: Prvá vec: Nie sú to len administratívne nedostatky (k smernici o verejnom obstarávaní), nebudem ale konkrétna, lebo v správe je všetko presne popísané.

A pokiaľ ide Všeobecne záväzné nariadenie obce (VZN) o poskytovaní dotácií (ktoré nezodpovedá požiadavkám praxe a ktoré mal úrad už pomerne dávno novelizovať, ako bolo uvedené v správe útvaru kontroly) tak to nie je administratívna záležitosť, ale veľmi dôležitá vec. Je veľmi dôležité, aby dané VZN bolo v súlade so zákonom, aby slúžilo na prácu samosprávy. To je jedna vec.

Komentár autora článku:

Myslím, že je dosť jasné prečo bolo potrebné po dosluhujúcej bývalej kontrolórke hľadať niekoho lojálnejšieho a za hlavného kontrolóra miestnej časti zvoliť kamaráta starostu.

 

POSLANEC GULA – 2. vystúpenie:

Na adresu poslanca Káčera – Nemôžem súhlasiť, že sú to len formálne nedostatky, alebo že je niečo z mojej strany nefér. Ja tu mám správu kontrolórky a tá správa je oficiálnym bodom rokovania, kde je jasne uvedené, že za 2 roky nebola spravená dôležitá smernica na verejné obstarávanie, tak si myslím, že to je plne odôvodnené, že sa na to pýtam, z akého dôvodu. Ďalej je v správe ďalšie (závažné) zistenie – ohľadne dotácií, kde kontrola (znovu) upozorňuje nielen na formálne nedostatky, ale aj nekompletné spisy v niektorých prípadoch a nedôsledné dodžiavanie všeobecne platných predpisov. Čo je nefér na tom, ak sa na to pýtam? Ďakujem pekne.    

 

POSLANEC KÁČER – 2. vystúpenie:

Pán kolega Gula, Vy ste napádali prezamestnanosť na našom miestnom úrade! a výšku miezd! My sme sa nebavili o smernici a podobných veciach, vy ste tu hovorili o fluktuácii, výške odmien miezd, koľko je kde pracovníkov. Povedal som vám, aby ste boli konkrétni, rovnako som povedal, že všetky nedostatky sú zbytočnou škvrnou na MČ a treba ich odstrániť, takže keď ma budete počúvať, tak nepríde k týmto opakovaniam raz povedaného, môžete si to pozrieť na zázname. Vyjadroval som sa k personálnym a mzdovým otázkam, teda k tomu, čo ste vy spochybnili.

Komentár autora článku:

a) Poslanec Gula, celkom preukázateľne, nič nenapádal. Položil len opodstatnené otázky. A ak náhodou neboli opodstatnené, v tom prípade mala byť za útok na majestát obce považovaná správa kontrolórky, ktorú ale poslanec Káčer v diskusii pochválil! Či to bolo úprimné, vo vyššie uvedenom svetle, ťažko povedať…

b) Ale áno, diskusia bola aj, alebo v 1. rade, o smernici a dotáciách. Minimálne zo strany poslanca Gulu a pani kontrolórky. To, že poslanec Káčer sa o tom baviť nechcel, alebo nebavil, a že sa chytil toho menej podstatného, je druhá vec.

c) Poslanec Káčer svoju snahu zbagatelizovať nedostatky, uvedené v správe útvaru kontroly, len sotva mohol zakryť svojim vyhlásením, že: „Všetky nedostatky sú zbytočnou škvrnou na MČ a treba ich odstrániť“. Zvlášť keď pred tým ich opakovane označil za formálne, resp. administratívneho charakteru a svoj omyl si neuznal ani po tom, čo sa ho snažila z omylu vyviesť samotná miestna kontrolórka. Stále ale má šancu.

d) Čo sa týka otázky odmien (myslím tým odmien pre vedenie samosprávy a funkcionárov MÚ) môj názor je ten, že kým MČ bude plakať nad tým, akou sme chudobnou mestskou časťou, a máme veľké problémy uspokojiť finančne úseky samosprávy, dovtedy by som odmeny na úrade výrazne obmedzil a už vôbec nie navyšoval skokovito.

e) Poslanec Gula ani nič nespochybňoval. Samozrejme, ak za spochybňovanie budeme považovať čo i len nepohodlné otázky, aj keď opodstatnené a logické, v takom prípade to neplatí. Ale len v takom.

 

SÚVISIACE ODKAZY:

 

Reakcia prednostu MÚ Bratislava – Dúbravka na môj článok týkajúci sa výberových konaní a odmien v dúbravskej samospráve

31.08.2021

Moja poznámka na úvod: V kurzivách v texte sú uvedené moje poznámky a výhrady. Pekný deň pani poslankyne a poslanci, Nižšie (pod mojou reakciou) je pôvodná odpoveď na interpeláciu, ktorú mu vo februári 2021 zaslala p. JUDr. J. Prehľad odmien vedúcich oddelení je podstatne obsiahlejší ako uvádza p. Burkert vo svojom článku. Prečo si tendenčne vybral do [...]

Výberové konania a odmeny vo verejnej správe po bratislavsko – dúbravsky

23.08.2021

Pozn. na úvod: Nižšie uvedený článok bol zaslaný do redakcie Dúbravských novín a na vedomie prednostovi MÚ Bratislava – Dúbravka na spripomienkovanie, v decembri 2020. Pán prednosta nezareagoval. Zrejme si bol istý, že taký článok si jeho podriadená – šéfredaktorka novín, zverejniť nedovolí. A tak sa aj stalo. Cenzúra pokračuje aj 30 rokov od pádu [...]

Aj Ježiš bol nepohodlný laik. . . A preto musel byť odstránený – Za potlesku zmanipulovaných más.

20.08.2021

Vôbec o tom nepochybujem, že ak by sa Ježiš Kristus narodil do dnešnej doby, a bol by známou osobnosťou, a začal by hovoriť veci, s ktorými by väčšina odborníkov (v danom prípade na teológiu) nesúhlasila, ale významná časť ľudí by ho počúvala a dôverovala mu, tak aj keby mal svätú pravdu, nedopadol by dobre. Nebol by síce fyzicky odstránený – zavraždený, ako [...]

Peter  Žiga

Zadržali rodinného príslušníka bývalého ministra hospodárstva Žigu

24.09.2021 15:12

Štefana Žigu nedávno Národná kriminálna agentúra obvinila pre daňovú trestnú činnosť.

Rusko voľby

Rusko oznámilo konečné výsledky volieb, Jednotné Rusko získalo 324 kresiel

24.09.2021 15:05

Dolná komora ruského parlamentu sa skladá zo 450 poslancov.

polícia

Muž chcel skočiť zo strechy obchodu v Malackách, od činu ho odhovorili

24.09.2021 14:47

Po krátkom rozhovore s policajným tímom muž dobrovoľne zo strechy zišiel.

Jozef Chovanec, zásah

Kolíková: Na rekonštrukcii prípadu Chovanca budú traja svedkovia a dvaja znalci zo SR

24.09.2021 14:28

K nepozvaniu ďalšieho svedka Romana Behúla na rekonštrukciu ministerka povedala, že ide o rozhodnutie sudkyne.

marcelburkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a poslanec MZ Bratislava - Dúbravka.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 106
Celková čítanosť: 474312x
Priemerná čítanosť článkov: 4475x

Autor blogu