Založ si blog

Reakcia prednostu MÚ Bratislava – Dúbravka na môj článok týkajúci sa výberových konaní a odmien v dúbravskej samospráve

Moja poznámka na úvod: V kurzivách v texte sú uvedené moje poznámky a výhrady.  

 

Pekný deň pani poslankyne a poslanci,

 

Nižšie (pod mojou reakciou) je pôvodná odpoveď na interpeláciu, ktorú mu vo februári 2021 zaslala p. JUDr. J. Prehľad odmien vedúcich oddelení je podstatne obsiahlejší ako uvádza p. Burkert vo svojom článku. Prečo si tendenčne vybral do porovnania len tých troch s najnižšími odmenami si môžem dnes už len domýšľať.

 

 

Bolo by podľa pána prednostu tendenčné aj to, ak by som uviedol, že vedúci / vedúca odd. životného prostredia dostala v krízovom roku 2020 odmeny vo výške 7.000 eur a zvyšných 9 vedúcich úradu dostalo odmeny spolu vo výške 14.500 eur?

To nebol tendenčný, ale logický výber, lebo práve medzi tromi vedúcimi s najnižšími odmenami, ktorých som vypichol, boli minimálne dvaja vedúci oddelení so závažnými a náročnými problematikami a to za prvé: územný rozvoj, ktorý okrem výstavby rieši aj dopravu, parkovanie, podnikateľský sektor, a za druhé: stavebný úrad – kde je práce jak na kostole. Odmeny pre nich spolu boli 900 eur k 7.000 eur odmien vedúceho / vedúcej odd. životného prostredia.To nie je tendenčné; to je fakt.

O tendenčné porovnanie by z mojej strany mohlo ísť vtedy, ak by nejaký iný vedúci / vedúca mal / mala vyššiu, alebo približne rovnakú odmenu ako vedúci /vedúca životného prostredia, a ja by som to zamlčal a vypichol iba životné prostredie. To sa ale nestalo. Druhá najvyššia odmena bola 4.100 eur.      

 

 

A zahrnutie odmien riaditeliek a zamestnancov MŠ, ktorí boli od marca 2020 z dôvodu uzatvorenia všetkých škôl pre pandémiu COVID-19 doma poväčšinou s plnými platmi, resp. čiastočne krátenými, je úplne absurdné.

 

 

A tvrdenie pána prednostu absurdné a tendenčné nie je???  Podľa neho to totiž vyzerá tak, akoby učiteľky a riaditeľky MŠ v roku 2020 chodili do práce, alebo pracovali iba v januári a februári; čo je ale nezmysel. (Témou sú odmeny za celý rok 2020, a keď pán prednosta neuviedol do kedy boli školy zavreté, tak z jeho tvrdenia vyplýva, že od marca až do konca roka). Je všeobecne známe, že len 2. stupeň základných škôl, ktorý bol počas „lockdownu“ zavretý najdlhšie, a škôlky vo všeobecnosti najkratšie, sa otvoril v polovici júna, potom boli prázdniny, a od septembra sa prezenčne učilo do cca 20. októbra.

Pokiaľ viem, ale treba to overiť, tak dokonca aj v marci a apríli 2020, resp. aj začiatok mája, keď deti do škôlky nechodili, chodili učiteľky a riaditeľky, minimálne niektorých dúbravských MŠ, do práce (šili rúška, prali, žehlili, pomáhali dôchodcom, čerpali dovolenky), a ak nepočítame toto obdobie, pracovali viacmenej celý rok. Iné MŠ boli zatvorené pol roka, ale rozhodne nie 10 mesiacov (od marca do decembra). Je to pravda pán prednosta? A ak, tak do akej miery?     

V článku som uviedol, že z informácií poskytnutých miestnym úradom vyplýva, že za rok 2020 dostali riaditeľky našich materských škôl odmeny v priemere po 676 eur a učiteľky po cca 500 eur. Písala mi jedna dúbravská učiteľa MŠ, že kde som nabral tých 500 eur, že v skutočnosti za r. 2020, ak dobre počíta, dostala celkovo odmenu vo výške 200 eur, pričom značnú časť odmeny, a to každý rok, tvorí dotácia z ministerstva školstva. Preto otázky znejú, či, alebo do akej miery je táto informácia pravdivá, koľko finančných prostriedkov dostala naša MČ od Ministerstva školstva SR  ako dotáciu na predškolské deti za rok 2019 a za rok 2020 a v akej výške boli odmeny v priemere na jednu učiteľku dúbravských MŠ čisto od našej mestskej časti za r. 2019 a za r. 2020.         

 

 

Ako sme p. Burkertovi uviedli v odpovedi na ďalšiu interpeláciu všetky odmeny navrhované zamestnancom mestskej časti sú schválené a udelené na základe zákonných dôvodov a sú riadne zdôvodnené. Odmeny sú vyplácané zamestnancom výlučne za prácu nad rámec bežných pracovných povinností a preto žiadny nepomer medzi výkonom a odmenou neexistuje. Každý zamestnanec MČ je za prácu nad rámec svojich povinností zodpovedajúco odmenený. Odmeny predstavujú nenárokovateľnú pohyblivú časť mzdy zamestnanca, ktorá plní motivačnú funkciu a je bežnou súčasťou odmeňovacích schém na celom svete. Odmeny okrem vedúcich oddelení dostávajú aj radoví zamestnanci, vždy za prácu nad rámec svojich povinností a každá jednotlivá odmena je riadne zdôvodnená.

Keďže blog je zameraný na p. vedúcu odd. životného prostredia

 

Blog bol zameraný v prvej časti na výberové konania a v druhej časti na odmeny. Ja pani vedúcu neriešim. Riešim, alebo kritizujem konkrétne veci týkajúce sa našej samosprávy. A nie len na úseku životného prostredia. Môžem to veľmi ľahko dokázať.

 

tak Vám upresním aj dôvody jej odmien.

Vedúca odd. popri svojej riadnej práci vedúcej oddelenia životného prostredia pripravuje podklady pre rôzne verejné obstarávania za čo je jej každomesačne vyplácaná odmena 200 EUR (v predmetnom období 10×200 EUR = 2 000 EUR).

Po odchode referenta pre dotácie a fondy prebrala kompletne jeho agendu a pripravovala a vypracovávala takmer všetky žiadosti o dotácie, z ktorých sa realizovali mnohé úspešné projekty v MČ. Za prácu na získavaní dotácií a grantov dostala jednorazovú odmenu 2 000 EUR. V súčasnej dobe na miestnom úrade už máme zamestnaného referenta pre dotácie.

Za organizačné zabezpečenie prípravy realizácie projektu Rekonštrukcia verejného priestranstva Hanulova (viac ako 400 000 EURová investícia MČ, kompletne prefinancovaná zo zdrojom ÚV SR a hlavného mesta Bratislavy) od spracovania a podania žiadostí o dotácie, koordinácie projektanta, verejné obstaranie až po odovzdanie staveniska dodávateľovi dostala mimoriadnu odmenu 2 000 EUR. Tento projekt sa realizuje už druhý rok a v septembri očakávame jeho prebratie od dodávateľa. Mnohé samosprávy si na takúto činnosť najímajú externé firmy za omnoho vyššie odmeny.

Všetko toto sa dá robiť jedine naviac popri plnení si povinností na oddelení životného prostredia, ktoré je tým najviditeľnejším a denne občanmi kontrolovaným oddelením. Čistotu v Dúbravke, poriadok na verejných priestoroch, orezy a výruby stromov, kosenia a hrabanie denne riešia desiatky podnetov a oddelenie sa za posledné dva roky rozrástlo na jedno z najväčších na miestnom úrade. Vzhľadom na charakter činnosti oddelenia, ktorým je zabezpečovanie čistoty aj pri verejných podujatiach organizovaných MČ ako boli napr. aj keď obmedzené Dúbravské hody 2020 musí niekedy zabezpečovať s pracovníkmi oddelenia čistotu aj počas víkendov a voľných dní a za to jej tiež prináležala odmena v roku 2020. Práce naviac, ktoré pani vedúca vykonávala a za ktoré dostala oprávnene odmeny suplovali v nevyhnutnej miere prácu dvoch referentov, ktorých platy mestská časť v zásade ušetrila (každý ročne cca. 15 000 EUR každý ročne plus odvody).  Tieto činnosti mohla robiť len na úkor svojho voľného času, často cez víkendy a po pracovnej dobe.

 

 

V mojej interpelácii k odmenám som položil aj túto otázku: „Čím všetkým bol vyššie uvedený nepomer pri udeľovaní odmien odôvodnený.“

Odôvodnenie, ktoré teraz pán prednosta uvádza, vtedy neuviedol.

A aj keď z toho odôvodnenia by človek mohol pokojne povedať, že aj tých 7.000 eur odmien za rok je málo, nepochybujem, že aj práca viacerých iných pracovníkov úradu a rovnako aj práca už spomínaných riaditeliek materských, ale aj základných škôl obnáša veľkú časť práce na úkor voľného času, či už dlho po pracovnej dobe alebo cez víkendy, pri ktorej sa vykonáva celý rad potrebných činností nad rámec popisu oficiálnej pracovnej činnosti, ktoré by si neraz takisto vyžadovali samostatné pracovné miesta. Alebo niekto o tom pochybuje?              

 

 

Odmeny pre prednostu, teda pre mňa osobne, sú výsledkom dohody s p. starostom pri mojom nástupe. Vtedy sme sa dohodli, že môj plat rozdelíme v súlade so zákonníkom práce na pevnú zložku a pohyblivú zložku, pričom pohyblivú zložku budem dostávať vyplácanú štvrťročne vo forme odmien podľa plnenia si pracovných povinností.

 

V poriadku. V článku som len poukázal na výšku odmien pána prednostu za krízový rok 2020 a porovnal ho s inými odmenami a položil jednu otázku.

 

Pani poslankyne, páni poslanci.

Ak máte záujem, po návrate z dovolenky personalistky Vám pre úplnosť poskytneme prehľad odmien aj za rok 2021, kde boli ďalšie mimoriadne situácie – celoplošné testovania COVID-19, ktoré niekoľko mesiacov zabezpečovala mestská časť a jediný spôsob ako zabezpečiť tieto činnosti je prostredníctvom odmien za prácu naviac. Obdobne postupujeme aj v prípade každých volieb, referenda, spoločenských podujatí a podobne. Vyplácanie odmien je jedným z legálnych nástrojov ako v súlade so Zákonníkom práce zabezpečiť plnenie samosprávnych úloh našimi vlastnými zamestnancami a ušetriť na výdavkoch za externe poskytované služby v tej istej veci.

Je mi veľmi ľúto nezmyselných útokov na našich zamestnancov, ktorí sú iniciatívni a v prospech Dúbravky robia viac ako by museli a častokrát šetria finančné prostriedky MČ. Výsledkom týchto útokov a ohováraní je strata motivácie a chuti urobiť čokoľvek naviac. A na to dopláca len a len Dúbravka jej obyvatelia.

P.S. Nie je to prvý útok pána poslanca na zamestnancov MÚ. Aj kvôli jeho útokom naše rady už opustil jeden zo zamestnancov a ťažko sa hľadala adekvátna náhrada.

 

Hlavne, že pán prednosta neútočí…

V článku som na nikoho neútočil. Napriek tomu mi to pán prednosta pripisuje. V prvej časti, týkajúcej sa výberových konaní, som v článku citoval zo správy hlavnej kontrolórky, dal som pár krátkych vecných poznámok a zverejnil legitímne otázky na ktoré doposiaľ pán prednosta nedal odpovede. V druhej časti, týkajúcej sa odmien, som čerpal z informácie, ktorú som dostal z miestneho úradu a položil k tomu jednu legitímnu otázku.

Rovnako som ani nikoho neohováral. V článku som nikoho súkromie neriešil a neuviedol som v ňom žiadnu nepravdu. A už vôbec nie vedome. Článok som dal na vedomie pánovi starostovi a následne aj pánovi prednostovi a poslancom, aby sa k nemu dalo vyjadriť.   

A čo sa týka poslednej vety pána prednostu, toto nie je útok ani ohováranie??? Vyzývam ho preto, ak teda chce stáť za svojim tvrdením, aby zverejnil meno údajného pracovníka a o aké konkrétne útoky, o aké konkrétne moje tvrdenia sa dá oprieť rozhodnutie, že kvôli mne (kvôli mojim útokom…) odišiel z úradu. Akonáhle to pán prednosta spraví, tento článok zaktualizujem. A som zvedavý, či odpovie na otázku, čo by povedal na to, ak by som si v článku bez akýchkoľvek dôkazov aj ja dovolil pred poslancami tvrdiť, že kvôli nemu z úradu odišlo pár šikovných nemenovaných pracovníkov? Nepovažoval by to za útok ani ohováranie???    

 

Na vedomie: prednosta MÚ Bratislava – Dúbravka

 

P.S.:

Som otvorený k výhradám k tomu, čo uvádzam v mojich článkoch. Dôkazom o tom je aj to, že všetky výhrady, celú reakciu pána prednostu na môj predmetný článok zverejňujem na blogu ako samostatný článok.  

Na strane druhej, ak niekto má výhrady k práci úradu a napíše o tom kritický článok a zašle ho do redakcie Dúbravských novín, tak sa deje presný opak – taký článok narazí na cenzúru. Štatistika hovorí jasne – od roku 2014, kedy sa vymenilo vedenie našej samosprávy a úradu, nebol v Dúbravských novinách zverejnený žiaden kritický článok. A za túto cenzúru je zodpovedný nielen pán starosta, ale aj pán prednosta; aj keď oni necenzurujú; „len“ cenzúru dopúšťajú. Výhovorky sú veľmi podobné tým, ktoré používalo predošlé vedenie. 

 

Výberové konania a odmeny vo verejnej správe po bratislavsko – dúbravsky

23.08.2021

Pozn. na úvod: Nižšie uvedený článok bol zaslaný do redakcie Dúbravských novín a na vedomie prednostovi MÚ Bratislava – Dúbravka na spripomienkovanie, v decembri 2020. Pán prednosta nezareagoval. Zrejme si bol istý, že taký článok si jeho podriadená – šéfredaktorka novín, zverejniť nedovolí. A tak sa aj stalo. Cenzúra pokračuje aj 30 rokov od pádu [...]

Aj Ježiš bol nepohodlný laik. . . A preto musel byť odstránený – Za potlesku zmanipulovaných más.

20.08.2021

Vôbec o tom nepochybujem, že ak by sa Ježiš Kristus narodil do dnešnej doby, a bol by známou osobnosťou, a začal by hovoriť veci, s ktorými by väčšina odborníkov (v danom prípade na teológiu) nesúhlasila, ale významná časť ľudí by ho počúvala a dôverovala mu, tak aj keby mal svätú pravdu, nedopadol by dobre. Nebol by síce fyzicky odstránený – zavraždený, ako [...]

Minister školstva a propagandy B. Gröhling môže byť pre študentov učebnicovým príkladom manipulácie

16.08.2021

Mohlo by prospieť demokracii, ak by sa výrokmi súčasného ministra školstva, Branislava Gröhlinga (SaS) na tému očkovania na Covid-19, učitelia občianskej náuky so svojimi žiakmi na svojich hodinách zaoberali. Mohol by z toho byť skvelý štúdiový prípad v rámci nosnej témy Demokracia a Základné ľudské práva a slobody a pod tém: Cenzúra, Čo sa môže stať, ak [...]

Peter  Žiga

Zadržali rodinného príslušníka bývalého ministra hospodárstva Žigu

24.09.2021 15:12

Štefana Žigu nedávno Národná kriminálna agentúra obvinila pre daňovú trestnú činnosť.

Rusko voľby

Rusko oznámilo konečné výsledky volieb, Jednotné Rusko získalo 324 kresiel

24.09.2021 15:05

Dolná komora ruského parlamentu sa skladá zo 450 poslancov.

polícia

Muž chcel skočiť zo strechy obchodu v Malackách, od činu ho odhovorili

24.09.2021 14:47

Po krátkom rozhovore s policajným tímom muž dobrovoľne zo strechy zišiel.

Jozef Chovanec, zásah

Kolíková: Na rekonštrukcii prípadu Chovanca budú traja svedkovia a dvaja znalci zo SR

24.09.2021 14:28

K nepozvaniu ďalšieho svedka Romana Behúla na rekonštrukciu ministerka povedala, že ide o rozhodnutie sudkyne.

marcelburkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a poslanec MZ Bratislava - Dúbravka.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 106
Celková čítanosť: 474358x
Priemerná čítanosť článkov: 4475x

Autor blogu