Založ si blog

Výberové konania a odmeny vo verejnej správe po bratislavsko – dúbravsky

Pozn. na úvod:

Nižšie uvedený článok bol zaslaný do redakcie Dúbravských novín a na vedomie prednostovi MÚ Bratislava – Dúbravka na spripomienkovanie, v decembri 2020. Pán prednosta nezareagoval. Zrejme si bol istý, že taký článok si jeho podriadená – šéfredaktorka novín, zverejniť nedovolí. A tak sa aj stalo. Cenzúra pokračuje aj 30 rokov od pádu totalitného režimu a  to dokonca v novinách, ktorých vydávanie je financované nie zo súkromných zdrojov, ale z peňazí daňových poplatníkov.

V dodatku článku, ktorý som do redackie Dúbravských nezaslal (neposielam tam všetko, čo o dianí v našej mestskej časti píšem), zverejňujem odpoveď miesnteho úradu k výške a rozložení finančných odmien udelených na našom miestnom úrade, inak jednej z najchudobnejších bratislavských mestských častí, za rok 2020, teda v roku krízovom, kedy množstvo ľudí kvôli korone opatreniam prišlo o prácu. 

 

VÝBEROVÉ KONANIA VO VEREJNEJ SPRÁVE PO BRATISLAVSKO – DÚBRAVSKY

 

Aj keď nič z nižšie uvedeného nie je v rozpore so zákonom, otázka znie: Takto sa správa otvorená samospráva???

 

Zo Správy hlavnej kontrolórky vyplýva, že

 

Miestny úrad Bratislava – Dúbravka v roku 2019 vypísal 3 výberové konania na miesta vedúcich oddelení a to:

  • oddelenia ekonomického,
  • oddelenia životného prostredia,
  • a oddelenia organizačného

pričom kontrola výberových konaní na dané vedúce funkcie bola vykonaná na základe anonymného podnetu, poukazujúceho na nezrovnalosti vo výberovom konaní na obsadenie vedúcej funkcie a zvýhodňovanie niektorých zamestnancov.

 

Čo sa týka praxe a kvalifikačného predpokladu, v správe sa uvádza:

 

ODBORNÁ PRAX:

 

V dvoch prípadoch – vedúci/vedúca oddelenia životného prostredia a vedúci/vedúca organizačného oddelenia, mestskej časti postačovala prax len 1 rok vo verejnej alebo štátnej správe na obdobnej pozícii.

Len v prípade ekonóma bola určená prax minimálne 3 roky vo verejnej alebo štátnej správe v obdobnej pozícii.

 

Požadovanú „odbornú prax, aj takto nízko nastavenú, v čase prijatia spĺňal (iba) vedúci ekonomického oddelenia (niekoľkonásobne, 10 rokov).

 

Pri ostatných dvoch funkciách vybraní uchádzači, resp. uchádzačky preukázali prax v samospráve (7 rokov, 2 roky), ale nie v obdobnej pozícii.

 

(Teda nepreukázala sa prax hlavne v problematike životného prostredia, keďže prax v problematike organizačných záležitostí môže osoba získať v rôznej odbornej oblasti).

 

Pre MČ postačujúca odborná prax 1, resp. 3 roky pri obsadzovaní vyššie uvedených dvoch funkcií je výrazne nižšia nielen v porovnaní s vedúcimi pedagogickými zamestnancami (min. 5 rokov), ale aj  v porovnaní s požiadavkami iných samospráv. Napr. Nová Dubnica/2016 – odborná prax min. 5 rokov v oblasti životného prostredia, Piešťany/2019 – prax v oblasti ŽP minimálne 3 roky, m. č. Petržalka/ 2014 – „odborná prax min. 5 rokov…

 

RIADIACA PRAX:

 

MČ konkrétne požiadavky na riadiacu prax nestanovila, stanovila len to, že „riadiaca prax je výhodou“…

 

Ako vyplýva z porovnania s inými samosprávami, tieto požadujú aj konkrétnu dĺžku riadiacej praxe, napr.: Nová Dubnica/2016 – „riadiaca prax min. 3 roky“, Piešťany /2019 – riadiaca prax minimálne 2 roky“.

 

Riadiacu prax v našich prípadoch preukázal iba vedúci ekonomického oddelenia. V ostatných dvoch prípadoch bolo preukázané poverenie vedením oddelenia v rozsahu 5 a 6 mesiacov.

 

KVALIFIKAČNÝ PREDPOKLAD:

 

Pre obsadenie funkcií vedúcich oddelení: životného prostredia a organizačného, bol určený len všeobecný kvalifikačný predpoklad – vysokoškolské vzdelanie II. stupeň.

Konkrétny vysokoškolský odbor bol určený len v prípade vedúceho ekonomického oddelenia.

 

(A prečo v prípade vedúceho / vedúcej oddelenia životného prostredia nie??? U vedúceho / vedúcej organizačného oddelenia, ktorý je / ktorá je vyštudovaná právnička, požiadavka na odbornú prax aj kvalifikačný predpoklad boli splnené, resp. nie sú problémom, veď organizačným veciam, na rozdiel od prírodných vied, alebo ekonómie, sa samostatne nevenuje žiadna vysoká ani stredná škola. Poznámka autora článku).      

 

V SPRÁVE HLAVNEJ KONTROLÓRKY JE VÝSLOVNE UVEDENÉ:

 

Pri všetkých kontrolovaných výberoch sa prihlásilo len po dvoch uchádzačoch.

 

(U výberového konania na vedúceho ekonomického oddelenia sa tomu ja osobne nečudujem, lebo dobrých ekonómov s praxou, ktorí by mali záujem pracovať na miestnom úrade, je málo. Poznámka autora článku).     

 

Zverejnenie okrem webu mestskej časti bolo realizované v tlači – v Dúbravských novinách len v jednom z kontrolovaných výberov – na miesto vedúceho ekonomického oddelenia.

 

Ostatné výberové konania na vedúce pozície na miestnom úrade neboli v novinách zverejnené. Dúbravské noviny pritom bežne zverejňujú oznamy mestskej časti o voľných miestach. V roku 2019 to bolo 38 oznámení, z toho 16 sa týkalo miestneho úradu, ale išlo len o pozície „radových zamestnancov“ – Opatrovateľ, Samostatný odborný referent /Stavebný úrad/, Záhradník, Technický zamestnanec v teréne /Životné prostredie/…

 

(Takže záhradník a technický zamestnanec v teréne, teda pozície, ktoré zastrešuje oddelenie životného prostredia, sú také dôležité, že v Dúbravských novinách sa výberové konania k nim zverejniť museli, ale výberové konanie na funkciu vedúceho / vedúcej životného prostredia nie).

 

Takto sa skutočná otvorená samospráva teda nespráva, resp. by sa správať nemala.

 

Keď som sa na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 2020 pýtal pána prednostu, že prečo v Dúbravských novinách, v najčítanejšom dúbravskom médiu, výberové konanie na vedúceho ekonomického oddelenia zverejnené bolo, a zvyšné dve nie, odpovedal, že zrejme tam boli zverejnené aj zvyšné dve. Neskôr uviedol, že práve tie dve sa nezverejnili preto, lebo sa nestihol termín redakčnej uzávierky DN… a v nasledujúcom čísle to už nebolo relevantné…       

            

Na moju otázku poukazujúcu na slabú odbornú spôsobilosť víťazky výberového konania na funkciu vedúceho / vedúcej oddelenia ŽP, pán prednosta odpovedal:   

 

„Vaša otázka je viac než zavádzajúca na tému životného prostredia, pretože by ste mali možno vedieť, že tam existujú odborné spôsobilosti, ktoré vydáva MŽP SR v rôznych oblastiach. Vedúca oddelenia ŽP má odbornú spôsobilosť, keďže MŽP SR v tom roku zrušilo jarný kurz z dôvodu nedostatku uchádzačov, tak táto odborná spôsobilosť sa nedala skôr robiť, je vypisovaná dva krát do roka, a získala ju v prvom riadnom termíne, čiže má odbornú spôsobilosť, ktorá je ďaleko vyššia ako nejaká prax na nejakom odbornom mieste.“

 

Takže ďaleko vyššia… No výborne! jarným kurzom a následným osvedčením o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu, získala uchádzačka o funkciu vedúcej odd. ŽP nielen to, čo iní,  v jej postavení (vedúcej odd. ŽP) získali vyštudovaním prírodovedeckej fakulty…, ale aj odbornú prax!… 

 

Na otázku v mojej interpelácii zo 4.9.2020, prečo pri vyššie uvedených troch výberových konaniach bol konkrétny vysokoškolský odbor určený len v prípade vedúceho ekonomického oddelenia, ale v prípade vedúceho / vedúcej oddelenia životného prostredia nie, aj keď na Slovensku máme nie len vysokú školu ekonomickú, ale aj prírodných vied,

 

som odpoveď nedostal.   

 

Na otázku, čím môže pán prednosta podložiť svoje tvrdenie, že odbornú spôsobilosť, ktorú získala súčasná vedúca oddelenia ŽP na vyššie spomínanom kurze, je ďaleko vyššia ako nejaká prax na nejakom odbornom mieste,

 

som odpoveď nedostal.

 

Na otázky:

– ako dlho trvajúcu prax, a na akom odbornom mieste, mal na mysli, keď uviedol, že je porovnateľná s kurzom, ktorý absolvovala súčasná vedúca oddelenia ŽP,

– o aký konkrétny kurz išlo, kedy ho súčasná vedúca oddelenia ŽP absolvovala, a ako dlho trval,

 

som odpoveď nedostal.  

 

FINANČNÉ ODMENY ROZDANÉ NA MÚ BRATISLAVA – DÚBRAVKA ZA ROK 2020 VEDÚCIM ZAMESTNANCOM:

 

Z informácií poskytnutých miesntym úradom vyplýva, že traja vedúci / vedúce oddelení, a to:

– oddelenia územného rozvoja,

– právneho oddelenia a

– stavebného úradu,

dostali odmeny za dané obdobie dohromady vo výške 1.400 eur

pričom

vedúci/vedúca odd. životného prostredia,

sám/sama dostal/a za dané obdobie odmeny vo výške 7.000 eur,

a prednosta úradu dostal 12 500 eur.

 

PRIČOM

za to isté obdobie dostalo 12 riaditeliek dúbravských materských škôl finančné odmeny dohromady 8.115 eur, teda po 676 eur

a odhadom 60 až 65 učiteliek MŠ (v dúbravských školách je cca 1.020 žiakov a na jednu učiteľku by malo pripadať ak sa nemýlim 15 žiakov) dostalo odmeny dohromady 31.050 eur, teda po cca 500 eur.

 

To naozaj je ich práca 10, resp. 14 násbne menej užitočná, ako práca vedúceho / vedúcej oddelenia životného prostredia a ešte o pár čísel menej v porovnaní s prednostom úradu?

 

Na vedomie: starosta MČ Bratislava – Dúbravka

Reakcia prednostu MÚ Bratislava – Dúbravka na môj článok týkajúci sa výberových konaní a odmien v dúbravskej samospráve

31.08.2021

Moja poznámka na úvod: V kurzivách v texte sú uvedené moje poznámky a výhrady. Pekný deň pani poslankyne a poslanci, Nižšie (pod mojou reakciou) je pôvodná odpoveď na interpeláciu, ktorú mu vo februári 2021 zaslala p. JUDr. J. Prehľad odmien vedúcich oddelení je podstatne obsiahlejší ako uvádza p. Burkert vo svojom článku. Prečo si tendenčne vybral do [...]

Aj Ježiš bol nepohodlný laik. . . A preto musel byť odstránený – Za potlesku zmanipulovaných más.

20.08.2021

Vôbec o tom nepochybujem, že ak by sa Ježiš Kristus narodil do dnešnej doby, a bol by známou osobnosťou, a začal by hovoriť veci, s ktorými by väčšina odborníkov (v danom prípade na teológiu) nesúhlasila, ale významná časť ľudí by ho počúvala a dôverovala mu, tak aj keby mal svätú pravdu, nedopadol by dobre. Nebol by síce fyzicky odstránený – zavraždený, ako [...]

Minister školstva a propagandy B. Gröhling môže byť pre študentov učebnicovým príkladom manipulácie

16.08.2021

Mohlo by prospieť demokracii, ak by sa výrokmi súčasného ministra školstva, Branislava Gröhlinga (SaS) na tému očkovania na Covid-19, učitelia občianskej náuky so svojimi žiakmi na svojich hodinách zaoberali. Mohol by z toho byť skvelý štúdiový prípad v rámci nosnej témy Demokracia a Základné ľudské práva a slobody a pod tém: Cenzúra, Čo sa môže stať, ak [...]

Peter  Žiga

Zadržali rodinného príslušníka bývalého ministra hospodárstva Žigu

24.09.2021 15:12, aktualizované: 17:42

Štefana Žigu nedávno Národná kriminálna agentúra obvinila pre daňovú trestnú činnosť.

Rusko voľby

Rusko oznámilo konečné výsledky volieb, Jednotné Rusko získalo 324 kresiel

24.09.2021 15:05

Dolná komora ruského parlamentu sa skladá zo 450 poslancov.

polícia

Muž chcel skočiť zo strechy obchodu v Malackách, od činu ho odhovorili

24.09.2021 14:47

Po krátkom rozhovore s policajným tímom muž dobrovoľne zo strechy zišiel.

Jozef Chovanec, zásah

Kolíková: Na rekonštrukcii prípadu Chovanca budú traja svedkovia a dvaja znalci zo SR

24.09.2021 14:28

K nepozvaniu ďalšieho svedka Romana Behúla na rekonštrukciu ministerka povedala, že ide o rozhodnutie sudkyne.

marcelburkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a poslanec MZ Bratislava - Dúbravka.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 106
Celková čítanosť: 474370x
Priemerná čítanosť článkov: 4475x

Autor blogu