Založ si blog

Ak žiaci šikanujú len jedného učiteľa o šikanu nejde & Perly zo ZŠ Dudova 2, Petržalka

Ide o nadnesené tvrdenie, aby sa lepšie vyjadrila podstata. Ale nie je vylúčené, že po prečítaní článku mnohým to tvrdenie až tak prehnané pripadať nebude.

Nižšie uvádzam síce nie doslovné vyjadrenie pani zástupkyne riaditeľky pre 2. stupeň na ZŠ Dudova 2, Bratislava – Petržalka, ale podstata toho, čo povedala na jednom zo zasadnutí Pedagogických rád, je zachovaná – len bez škrupúľ povedaná.

Žiaci, ktorí vystrájajú len na niektorých hodinách, alebo robia zle len jednému alebo dvom učiteľom (učiteľkám), aj keď na škole učí viac ako 20 učiteľov, si nezaslúžia zníženú známku zo správania! Aby to bolo ešte jasnejšie: Ak väčšina záznamov v triednej knihe udelených žiakom za nevhodné správanie pochádza len od jedného, alebo dvoch učiteľov, pričom na škole učí viac ako 20 učiteľov, tak toto hodnotenie žiakov je evidentne subjektívne a teda len sotva môže byť považované za objektívne a smerodajné pre rozhodnutie o znížení známok zo správania.

Ťažko uveriť, že toto je schopná vypustiť z úst zástupkyňa riaditeľky ZŠ. Ak by išlo o rodiča, slepo ochraňujúceho svoje dieťa aj vtedy, keď dieťa ubližuje druhým, dalo by sa to ešte  pochopiť.

Ale pripusťme, že by to tak, ako to povedala uvedená pani zástupkyňa, naozaj bolo, a teda že žiaci vystrájajú len na hodinách jedného, alebo dvoch učiteľov a zle robia iba im.

V tom prípade sa tu potom núkajú 3 zásadné otázky:

  1. Kde sa v školskom zákone, alebo v Metodickom pokyne Ministerstva školstva uvádza, že žiak sa nemusí slušne správať na hodinách všetkých učiteľov??? Odpoveď pre danú pani zástupkyňu znie: Nikde.
  2. Koľkým učiteľom musí žiak na hodinách robiť divadlo, alebo vyložene robiť zle, aby takému žiakovi mohol učiteľ bez výčitiek svedomia navrhnúť zníženú známku zo správania a zástupkyňa riaditeľky by proti tomu nenamietala???
  3. Ak nejaký žiak bude šikanovať „len“ jedného, prípade „len“ dvoch žiakov, takisto povieme, že veď zvyšných 20 žiakov triedy ten dobráčisko vôbec nešikanoval??? Nemali by sme ho za tú jeho ohľaduplnosť voči toľkým žiakom odmeniť???…

Argument, že učiteľ, na ktorého hodinách žiaci robia zlo, si za to môže sám…, je na úrovni argumentu žiaka najproblémovejšej triedy školy, ktorý na hodine etiky, ako siedmak, povedal k téme šikana toto: Žiak, ktorý je šikanovaný, si za to môže sám!…, lebo namiesto toho, aby posilňoval svaly, robil karate a pod., len sedí za počítačom, alebo číta knihy.“…   

To vážne si niekto dovolí povedať, že dobrý učiteľ je len ten, ktorý poznámky žiakom nedáva, alebo ich dáva minimum??? Alebo taký na ktorého sa žiaci a rodičia nesťažujú??? Na túto otázku ani pani riaditeľka ani jej zástupkyňa odpoveď (radšej) nedali.

Ak by toto mala byť definícia dobrého učiteľa…, tak cesta k jej naplneniu je jednoduchá: Stačí dávať dobré známky aj lajdákom a odpúšťať poznámky za porušovanie šk. poriadku žiakom bezohľadným, či opakovane nerešpektujúcim šk. poriadok. Potom sa na učiteľa zaručene nikto z nich sťažovať nebude.

Žiaden učiteľ nedáva žiakom poznámky preto, lebo mu to robí radosť, alebo ich dáva nadmieru. A ak v tom náhodou existuje nejaká výnimka, tak tá len potvrdzuje pravidlo. Aj ja osobne, ktorému bolo zo strany vedenia ZŠ Dudova 2, minimálne nepriamo, vyčítané, že som na žiakov prehnane prísny…, že dávam veľa poznámok…, som tolerantný, ale len do určitej miery. Ak napríklad žiaka na niečo slušne upozorním a mu aj trpezlivo vysvetlím, že vyrušovanie nevadí len mne, ale aj žiakom, ktorí sa chcú učiť, a ten žiak to jednoducho ignoruje, tak mu dám zápis do triednej knihy. Na niektorých zaberajú iba zápisy, aby boli schopní zmestiť sa do kože. A ak žiaci najproblémovejšej triedy jednej z troch tried 8. ročníka na 2. stupni ZŠ Dudova 2 v šk. roku 2022/2023 vedeli, že ak prekročia túto hranicu, tak ja naozaj nemám problém dať im zápis, a im zápisy našťastie neboli ľahostajné, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa u iných učiteľov (učiteliek) nevedeli ovládať ani v tej miere ako na mojich hodinách; keďže u nich mali takmer istotu, že žiaden zápis za porušovanie školského poriadku nedostanú.

Problém je opačný, a to, že mnohí učitelia zápismi za porušovanie šk. poriadku šetria, akoby im niekto prikázal, že za rok môžu dať v jednej triede maximálne 3 zápisy!… A potom sa to otáča proti tým učiteľov, ktorí žiakom nie sú ochotní tolerovať netolerovateľné. Oni sú potom tí zlí, prehnane prísni…, krutí…, neschopní pochopiť správanie pubertiakov…, akoby ani neexistovali pubertiaci, ktorí so školským poriadkom nemajú žiaden problém, nehovoriac o tom, že takých je väčšina a len menšina sa nevie, alebo nechce zmestiť do kože.

Vedenie školy nemá čo učiteľov poúčať ako dávať, resp. ako nedávať poznámky. Alebo že dávať veľa poznámok (veľa len podľa názoru vedenia ZŠ Dudova) nie je vhodné…, že to je neproduktívne… atď. a pod. A ak sa tak deje, potom ide o manipulovanie učiteľov, aby tolerovali nedisciplinovaným žiakom ich porušovania školského poriadku.

Ak žiakovi, ktorý si počtom a závažnosťou záznamov za porušovanie školského poriadku, zasluhuje minimálne dvojku zo správania, dá riaditeľka školy iba pokarhanie, tak taký žiak sa potom môže učiteľom dobre vysmiať do očí, že načo sa snažili byť dôslední a strácali čas písaním záznamov. Veď papier s pokarhaním môže takýto žiak pokojne a s pôžitkom spláchnuť do záchoda. Podstatné je pre neho iba to, že na vysvedčení má jednotku zo správania. Ale toto je ešte nič proti tomu, že takto sa dáva jeho potenciálnym nasledovníkom na vedomie, že kľudne môžu ísť v jeho šľapajach a stále to ešte uhrajú na jednotku zo správania.

Nehovoriac o tom ako k tomu prídu ostatní žiaci, ktorí školský poriadok dodržiavajú, a tých je väčšina. Aké posolstvo sa k nim takto vysiela??? Že spravodlivosť je naozaj tou hodnotou, ktorú by sme mali brániť a ak treba, tak za ňu aj bojovať?… To vážne? Aj keď za nula porušení školského poriadku je taká istá známka zo správania ako za 10 alebo dokonca 15 a z toho aj niekoľko vážnych?!

A kto si aj napriek tomu všetkému myslí, že žiakov, ktorí opakovane porušujú školský poriadok, treba z nejakých „ušľachtilých“ dôvodov obhajovať a chrániť, tak nech napr. do školského rozhlasu pre všetkých žiakov školy vyhlási, že od najbližšieho hodnotiaceho obdobia dvojka zo správania sa bude ukladať až od 10 zápisov za porušenia šk. poriadku. A v prípadoch nespokojnosti a protestov žiakov majúcich problémy s dodržiavaním školského poriadku, tak tá hranica sa posunie na 15 prípadne na 20 zápisov. Alebo minimálne za 2 pľuvance do tváre aspoň dvom učiteľom;  lebo jeden pľuvanec nestojí za reč a dva pľuvance do tváre len jedného učiteľa nič neznamená…, veď na škole je viac než 20 učiteľov (učiteliek), ktorí si z tváre pľuvance zotierať nemusia…

A slovné pľuvance do tvárí učiteľov (učiteliek) tu rozoberať nebudeme; to by bola strata času, veď tie si učitelia, na rozdiel od tých biologických vôbec zotierať nemusia.

A teraz k druhej, resp. s tou žiackou, k tretej perle:

Na koncoročnej Pedagogickej rade 2021/2022 na ZŠ Dudova 2 zaznel v prospech žiaka, ktorému bola zo strany triednej učiteľky navrhovaná dvojka zo správania, tento veľavravný „argument“ jednej učiteľky:

„Ja s daným žiakom (na rozdiel od učiteľov, od ktorých má poznámky) žiadny problém nemám. Spacifikujem ho za 10 minút, a potom až do konca hodiny ani nemukne.“…

Áno??? Na to je učiteľ? aby 10 minút neučil, ale aby spacifikovával nedisciplinovaného žiaka??? A keď sa k danému žiakovi pridajú ďalší, alebo ďalší dvaja??? Koľko času zostane na učenie???

Ďalším aspektom nebratia, alebo nebratia dostatočného ohľadu vedenia školy (a to platí vo všeobecnosti) na tých učiteľov, ktorí cez zápisy v triednej knihe oznamujú nevhodné správanie žiakov je to, že môže ísť aj o takých učiteľov, ktorí nemajú u žiakov autoritu. Je totiž nemálo takých žiakov, ktorí to vedia aj patrične využiť, či zneužiť a život učiteľov „osladiť“. Určití žiaci dokážu byť krutí a mnohí, ktorí by za iných okolností boli dobrými žiakmi, dokážu „len“ priliať olej do ohňa. A vtedy správanie takejto skupiny žiakov hraničí so šikanou, alebo ľahko aj šikanou môže byť – šikanou voči učiteľom.

Oficiálne neexistuje, resp. veľmi málo sa o nej hovorí, ale osobne, keďže som učil na viacerých školách, počul som z prvej ruky pomerne veľa príbehov priamo od žiakov a kolegov (kolegýň), ktoré by sa dali kvalifikovať ako šikana – šikana voči učiteľom. Na ZŠ Dudova 2 žiaci (mnou v predošlých článkoch viackrát spomínanej triedy 8. ročníka v šk. roku 2022/2023), si z jednej učiteľky priamo na hodinách robili očividnú srandu a ona im žiadne zápisy nedávala. Buď sa naučila byť voči tomu odolná (v češtine majú na to lepší výraz – otupelá), alebo zápisy nedávala preto, aby sa o tom nedozvedeli ostatní učitelia a vedenie školy.

Vychádzajúc z mojich posledných skúseností a zaužívanej praxe a zvyklostí na ZŠ Dudova 2 sa domnievam, že ak by len jeden, alebo dvaja učitelia (učiteľky) tejto školy na Pedagogickej rade tvrdili, že sú žiakmi šikanovaní, tak na tejto Rade by sa našla minimálne jedna  učiteľka – aktivistka, ktorá by bola schopná povedať slová v tomto význame:  Ja tých žiakov, údajných šikanérov, tiež učím a dobre ich poznám. Sú to milí chlapci a milé dievčatá.  Proti nim stojí iba svedectvo jedného, či dvoch učiteľov z viac než dvadsiatich! Preto výpovedná hodnota týchto svedectiev je nízka až nulová. A aj keby naozaj išlo o nejaké tie znaky šikany, nech si dotyční učitelia položia otázku, prečo tí údajne „zlí“ žiaci sa tak správajú iba k nim z tak vysokého počtu pedagógov našej školy!? Nepovažujem preto tieto výpovede našich kolegov za smerodajné, ani za objektívne, ale vnímam ich len ako ich subjektívne pocity, alebo dokonca ako ich boje so sebou samými!…      

A takéto učiteľky – aktivistky by to povedali presne v súlade alebo podľa vzoru slov pani zástupkyne riaditeľky ZŠ Dudova 2 pre 2. stupeň, ktoré som parafrázoval, alebo ktorých podstatu som uviedol na začiatku tohto článku.

Záver:

Zďaleka nie všetci učitelia majú pred žiakmi prirodzený rešpekt, alebo autoritu. Niektorí učitelia si ju budujú postupne a to môže trvať aj niekoľko rokov. Niektorí si ju nevybudujú vôbec. A ak vedenie školy si to nevšíma a takých učiteľov napriek tomu nechajú učiť, a oni  sami si dobrovoľne iné zamestnanie hľadať nechcú, keďže je im pochopiteľne ľúto vyhodiť niekoľkoročné štúdium pedagogiky na vysokej škole, tak v takom prípade tí učitelia skôr alebo neskôr narazia na šikanu zo strany žiakov. Lebo žiaľ medzi žiakmi sú aj takí, ktorí vedia byť krutí. A takých žiakov, ktorí by mali odvahu proti nim na hodinách vystúpiť a zastať sa šikanovaného učiteľa je nieže v triede, v škole, ale možno aj v celej mestskej časti ako šafranu. Šťastní tí zo spomínaných učiteľov, ktorí učia na takých školách, kde krutí žiaci nie sú, alebo sú zodpovedným prístupom vedenia školy držaní na krátko a preto si nedovolia to, čo by si dovolili, ak by vedenie školy malo pre ich záľubu robiť zle učiteľom pochopenie. Veď sú to deti!…

90 % blogerov na Pravde podporuje vraha Putina. Fuj! Hanba!

24.02.2024

Minimálne ide o tých blogerov, ktorí na tomto blogu píšu články politické. A minimálne rovnaký počet prokremeľsky orientovaných jedincov je aj medzi diskutujúcimi pod článkami. Veľká časť z nich sú vyložení trólovia. Tých 90 % to je môj odhad. Ale pokojne môžu títo blogeri, a armáda ich spriaznených diskutujúcich, môžu namietať, že ich je ešte viac ako [...]

„Mor ho! “ pre Fica a spol. znamená: „Kolaboruj! “

20.02.2024

Epická báseň „Mor ho!“ sa považuje za najlepšiu hrdinskú báseň v slovenskej literatúre. Prvýkrát bola uverejnená v časopise „Sokol“ v roku 1864. Jej autor, Samo Chalupka (1812 – 1883) sa narodil aj zomrel v Hornej Lehote (okr. Brezno), kde aj, takmer celý svoj život, pôsobil ako kňaz. Jeho poézia je revolučná, je výzvou do boja za národnú slobodu. Teda pravý [...]

Fica & netopiera opísal Ezop už v 6. storočí pred Kristom ako zradcu

23.01.2024

V 6. storočí pred Kristom putoval po starovekom Grécku múdry človek menom Ezop. Svojimi príbehmi svojich poslucháčov nielen zabával, ale svojim spôsobom aj vzdelával, lebo cez tie príbehy sa ľudia mohli mnohému naučiť. Boli to totiž príbehy poučné. Ezop vtedy vôbec netušil, že aj o stáročia neskôr sa bude jeho rozprávanie páčiť rovnako ako v jeho dobe a to jak deťom [...]

Ildikó Kotlárová, riaditeľka ZŠ, Zuzana Kaparová, EIB Slovensko

Nečakaný darček. Škola na južnom Slovensku dostala počítače aj vďaka článku Pravdy

28.02.2024 08:00

Šéfku fiľakovskej základnej školy Ildikó Kotlárovú nečakaný darček potešil. Deväť počítačov putovalo k jej žiakom, ktorých až 99 percent tvoria Rómovia, od Európskej investičnej banky.

Miloš Zeman a Viktor Orbán

Fico aj Orbán v Prahe navštívili politických priateľov, Zeman ich ponúkol jednohubkami

28.02.2024 07:30

Rozdelenie v rámci krajín Visegrádskej štvorky sa prejavilo aj na programe hostí po skončení stretnutia V4, píšu české médiá.

Jam Master Jay, Run-DMC

Dvoch mužov usvedčili z vraždy rapera skupiny Run-DMC spred vyše 20 rokov

28.02.2024 07:15

Zastrelený raper a DJ Jam Master Jay, občianskym menom Jason Mizell, mal len 37 rokov a bol otcom troch detí.

munícia, 155

ONLINE: USA hodnotia situáciu na Ukrajine ako 'mimoriadne vážnu' pre nedostatok munície

28.02.2024 06:15, aktualizované: 07:26

Ukrajina nemá dostatok munície na odrazenie ruskej agresie, varuje americké ministerstvo zahraničných vecí a hovorí o 'mimoriadne vážnej" situácii.

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 202
Celková čítanosť: 832904x
Priemerná čítanosť článkov: 4123x

Autor blogu