Založ si blog

Dúbravská pešia zóna & Ďalší projekt o ktorom sa hlasovať nedalo

a teda k nemu neprebehlo ani riadne pripomienkovanie – a to nielen na úrovni miestneho zastupiteľstva našej bratislavskej mestskej časti, ale ani na úrovni komisie územného rozvoja (ÚR) zriadenej samotným Miestnym úradom Bratislava – Dúbravka.

Informácia o stretnutí so zástupcami obyvateľov dotknutých domov, ktorá áno – odznela na komisii ÚR, ani schvaľovanie rozpočtu mestskej časti, v ktorom áno – jednou z celej rady položiek bola aj položka pešej zóny, však nemôže nahrádzať vyššie uvedené. A ak chce pán starosta tvrdiť, alebo naznačovať opak, resp. keď to chce aj naďalej spochybňovať, spochybňuje tým aj zmysel existencie jak miestneho zastupiteľstva tak aj komisie územného rozvoja. Namiesto toho, aby priznal, že vec projektu pešej zóny obišla tieto dva inštitúty, tak sa len alibisticky vyhovára a vinu za prípadné nedostatky projektu asi budem napokon niesť ja…, lebo, ak už mne ako poslancovi nebola vinou starostu daná možnosť angažovať sa v danej veci z titulu poslanca a ani z titulu člena komisie ÚR, mal som sa angažovať ako občan…

Nepochybujem o tom, že prívrženci pána starostu účelovo prehliadnu, že zodpovedným za to, aby sa o dôležitých veciach obce nerozhodovalo bez riadneho pripomienkovania a hlasovania, je v 1. rade starosta, v 2. rade prednosta, v 3. rade príslušní vedúci oddelení miestneho úradu. Namiesto toho sa kriticky zamerajú výlučne len na jedného poslanca z celkovo 25 poslancov – a to práve na toho, ktorý na problém obchádzania komisie ÚR, a zastupiteľstva v niektorých veciach, poukázal. Ostatní sú v pohode, veď oni mlčali; nedovolia si starostu ani za takúto vec kritizovať, a tak to je správne… Ak mám byť za nečinnosť vinný ja, dobre, ale nech sa tak pozerá aj na ostatných poslancov a v 1. rade na tých, ktorí v danom volebnom obvode za poslancov kandidovali. Okrem toho, ako poslanec som pri schvaľovaniach rozpočtov neraz poukazoval na to, že najprv je potrebné investovať do územných plánov zón, aby sa v Dúbravke nestavalo od buka do buka a až zvyšné financie môžeme investovať do skrášľovania Dúbravky. Žiaľ v Dúbravke sa pán starosta riadi podľa známeho „Chlieb a hry“ výsledkom čoho je 0 (slovom nula) územných plánov zón a výstavba od buka do buka.

V dobre fungujúcej samospráve, poslanec, ktorý v nej pôsobí, sa môže spoľahnúť na to, že všetky zásadné veci týkajúce sa samosprávy budú podliehať pripomienkovému konaniu a hlasovaniu najprv v príslušných komisiách zriadených obcou a potom v obecných (miestnych, mestských) zastupiteľstvách. Je tak?

Ak je vaša odpoveď na túto otázku áno, potom Dúbravka logicky nie je dobre fungujúca samospráva.

Za tento projekt, v stave, v akom sa ide realizovať, ak by som mal možnosť (ale nemal som ju aj keď som poslancom MČ) hlasovať,  by som za neho nezahlasoval. Okrem problému parkovania, ktorý sa projektom zvýrazní, sa mi na ňom nepáči ani určité megalomanstvo.

Toto nie je korzo, alebo klasická pešia zóna, aby sa kvôli nej obetovalo toľko trávnatej plochy, ktorej je už aj bez toho pomerne málo v lokalite štyroch 14 poschodových modrých bytoviek a najmä plocha medzi poslednými dvomi (viď foto vyššie), ktorá je, resp. bola poslednou väčšou v tejto lokalite a teraz z cca spolovice ľahne betónom, kvôli viacmenej zbytočne širokému luxusnému chodníku.

A ak už, tak ten chodník v danom úseku mohol byť o dosť užší. Zvlášť ak:

a)

Jeho pokračovaním, po jeho zalomení pred nezrealizovaným „podchodom“ sú klasické užšie chodníky,

b)

Aj za cestou, pod ktorou mal viesť podchod, daná pešia zóna nemá pokračovanie. Od Domu kultúry k OD Bila vedie taktiež „iba“ klasický užší chodník.

c)

Ani nie 10 metrov pozdĺž budúceho nového luxusne širokého chodníka je súbežný pomerne široký pôvodný chodník (viď foto nižšie). Je síce vedľa neho parkovisko, ale chôdza po ňom nie je nebezpečná. Osobne to považujem za luxus vytvárať súbežný chodník na trávnatej ploche.

d)

Na celej danej cca 500 metrov dlhej pešej zóne je jedna krčma a jedna lekáreň. Nikdy tam zďaleka nebude taký pohyb ľudí ako na Michalskej, alebo Obchodnej. Preto obetovať kvôli jej predĺženiu o cca 30 metrov tak široký pás trávnatej plochy považujem za niečo nenormálne.

e)

Aký to paradox – pri reštaurácii stačí „davom chodcom“ šírka chodníka 2 metre ale ďalej ho musia mať 5 metrov široký novo vybudovaný, lebo nie je kam dávať peniaze…:

 

Argument, že časť toho pešieho bulváru… bude tvoriť „cyklistický chodník“ neobstojí, a to z dvoch dôvodov. Prvým je ten, že najväčšia časť pešej zóny nie je na rovine, ale naopak, a teda pustiť do toho sklonu pešej zóny cyklistov v smere zvrchu nadol by bol hazard. A za druhé, aj keby sme tam cyklistický chodník dali, kde by mal pokračovanie??? Nehovoriac o tom, doposiaľ v Dúbravke nemáme vybudovaný ani pol kilometer cyklistického chodníka.

Argumentovať tým, že sa tam predsa nasadia stromy…, nepostačuje. Tie sa tam totiž mohli nasadiť aj pri užšom, alebo neexistujúcom chodníku cez danú trávnatú plochu. Taktiež plánovaný veľkoplošný nápis „Dúbravka“ pred „podchodom“ zbytočne predraží projekt.

Netvrdím, že peniaze na predĺženie pešej zóny ako celok sú vyhodené peniaze, nie, ALE dalo sa na projekte ušetriť. Chodník od reštaurácie Gregory po ul. J. Alexyho nemusel byť tak luxusne široký, ako sa momentálne robí. V hornej časti pešej zóny je situácia odlišná od jej strednej a spodnej časti a to jak z hľadiska množstva zelene, ako aj parkovania – všetko v neprospech hornej časti. Toto však projekt nezohľadnil dostatočne.

 

Ďalej v tomto článku uvádzam e-mailovú odpoveď pána starostu MČ Bratislava – Dúbravka z 3. mája 2022 na moju otázku v danej veci, ktorú som položil deň pred tým na zasadnutí komisie ÚR.

 

Starosta MČ:

Na včerajšom rokovaní komisie ÚR (dňa 2.5.2022) v bode „Rôzne“ pán tajomník komisie ÚR informoval o predĺžení pešej zóny na ulici M. Schneidera Trnavského, resp. dobudovaní časti pešej zóny, chodník. Projekt bude slúžiť všetkým obyvateľom Dúbravky a všetkým, ktorí Dúbravku navštívia.

Počas diskusie padla otázka, či táto téma bola prerokovaná na komisii a či bolo možné sa k téme vyjadriť. Posielam teda niektoré z možností, kedy sa mohli členovia komisie, resp. aj ďalší poslanci a občania vyjadriť.

a)

8.4.2019 na Komisii ÚRVDaPA v bode Rôzne 8c – informácia zo stretnutia zástupcov obyvateľov M.Š. Trnavského 18 -20 ohľadom parkovania a pokračovania pešej zóny.

Komisia, na základe diskusie, berie na vedomie predložené informácie. O prednesených informáciách sa nehlasovalo.

b)

15.5.2019 na verejnej debate na túto tému v Dome kultúry, oslovení boli najmä dotknutí obyvatelia bytových domov M. Sch. Trnavského č.18-22 a J. Alexyho č.1

https://bratislava.dnes24.sk/v-dubravke-organizuju-verejnu-debatu-i-sportovy-den-pre-seniorov-330464

https://www.facebook.com/343467569182498/photos/a.347147372147851/1088669064662341/?type=3

c)

Po vydaní novín jún 2019, v ktorých sme informovali o stretnutí s občanmi. (archív novín na stránke www.dubravka.sk)

d)

Pri príprave rozpočtov na roky 2021 a 2022, nakoľko financie na tento projekt sú súčasťou oboch rozpočtov. (rozpočty sú zverejnené našej stránke www.dubravka.sk)

e)

Okrem toho pri rôznych stretnutiach, či už na zastupiteľstve alebo na komisiách.

Celý projekt rekonštrukcie pešej zóny začal ešte v roku 2019-2020, kedy sme ako prvú časť rekonštrukcie pešej zóny, vybudovali nové parkovacie miesta (v spolupráci s hl.m.) na bývalej nefunkčnej asfaltovej ploche a v okolí, aj ako náhrada za parkovacie miesta, ktoré sa zrušia kvôli predĺženiu pešej zóny. V spolupráci s hl.m. sme vysadili aj stromy v tomto okolí,  nakoľko sme zasiahli v niektorých miestach aj do zelene.

Súčasná fáza revitalizácie pešej zóny nadväzuje (od stĺpikov pri Gregory restaurant po komunikáciu Alexyho) na prvú fázu a je financovaná hl.m. Preto hl.m. celý projekt pripomienkovalo, či už MIB alebo iní zamestnanci magistrátu, či elektronicky alebo priamo na mieste. Až na základe ich súhlasu sme súťažili dodávateľa. Hlavné mesto bude dohliadať aj na práce počas revitalizácie.

V minulom roku sme v rámci pešej zóny  v spolupráci s hl.m. zrekonštruovali okolie bývalej Brestovky a okolie budovy, kde dnes sídli napr. VÚB banka. V oboch oblastiach sme okrem revitalizácie aktuálnych zelených plôch, nahradili asfaltové plochy zelenými, pribudol aj mobiliár. Týmto spôsobom sme zamedzili vstup a parkovanie áut na pešej zóne. Toto riešenie sme považovali za správnejšie ako dávať stĺpiky.

V súčasnej dobe naši zamestnanci pripravujú projekt na ďalšiu časť pešej zóny, od stĺpikov pre Gregory Restaurant po parčík pri VÚB.

Verím, že dobudovaním chýbajúcej časti pešej zóny a vysadením novej zelene, bude táto časť Dúbravky krajšia a taktiež bezpečnejšia pre chodcov, nakoľko nebudú musieť chodiť medzi autami krížom cez parkovisko, ale priamo po chodníku.

 

Moja reakcia:  

Myslím, že zápisnica z 8. apríla 2019 jasne potvrdzuje to, čo som uviedol na uplynulom zasadnutí komisie ÚR: že pokiaľ si dobre pamätám, tak o danom projekte naša komisia nehlasovala, nedávala stanovisko s pripomienkami, s konečným odporúčaním, alebo neodporúčaním, ako sa to bežne robí v iných prípadoch, resp. ako by sa to malo robiť vo všetkých prípadoch takéhoto charakteru.

A to nie je prvá vec, ktorá komisiu obišla;

pardon, v tomto prípade ju „lízla“ – dostali sme to už ako „hotovú vec“, len ako informáciu, ako vec, ku ktorej nie je potrebné, aby ju komisia rozoberala, dávala pripomienky, a nakoniec o nej hlasovala.

 

Reakcia pána starostu:

Priznám sa nerozumiem reakcii pána poslanca Burkerta. Prečo?

8.4.2019 bolo informácia na komisii. Odvtedy prešli viac ako 3 roky do začatia realizácie. Rekonštrukcia bola komunikované na viacerých fórach a odsúhlasená hlavným investorom hlavným mestom, ako som písal.

Od povodeného návrhu z roku 2019 prešiel projekt viacerými zmenami, po rôznych pripomienkach.

 To, že Ty si pán poslanec nič nepripomienkoval nie je podľa mňa vina mestskej časti.

Ak nie priamo na komisii 8.4.2019, tak po komisii alebo aj po vydaní v Dúbravských novinách v roku 2019, si kľudne mohol pripomienkovať projekt, alebo si tak mohol si urobiť aj na verejnom prerokovaní. Ako poslanec si bol účastný 3 roky na komisiách, kde si sa mohol pýtať, dávať pripomienky, mohol si napísať mail, vyžiadať si projekt, resp. ísť si ho pozrieť na Miestny úrad… keby si tak urobil, možno by mnohé tvoje pripomienky boli akceptované a nevznikali by tak zbytočné nedorozumenia.

 

Moja reakcia:  

Pán starosta,

1.

Iba opätovne spochybňuješ zmysel existencie komisie územného rozvoja. Je ti nepohodlná? Načo je tá komisia, ak nedostane na riadne pripomienkovanie napr. aj takú vec akou je pešia zóna? Zjavne tá komisia slúži iba ako „pro forma“.

(Tak ju pán starosta navrhni zrušiť, odborníkom z radov občanov, ktorí v nej pôsobia povedz, že ich nepotrebuješ, aby ti kafrali do vecí do ktorých by kaffrať nemali, a poslancom, ktorí v tejto komisii pôsobia povedz to isté a plus to, že ak sa chcú angažovať, tak nech sa angažujú len ako občania!).

2.

Nijako si nevyvrátil to, čo som uviedol v predošlom e-maily. Totižto zápisnica z 8. apríla 2019 jasne potvrdzuje to, čo som uviedol na uplynulom zasadnutí komisie – že pokiaľ si dobre pamätám, tak o danom projekte naša komisia nehlasovala, nedávala stanovisko s pripomienkami, s konečným odporúčaním, alebo neodporúčaním, ako sa to bežne robí v iných prípadoch, resp. ako by sa to malo robiť vo všetkých prípadoch takéhoto charakteru.

A to nie je prvá vec, ktorá komisiu obišla;

pardon, v tomto prípade ju „lízla“ – dostali sme to už ako „hotovú vec“, len ako informáciu, ako vec, ku ktorej nie je potrebné, aby ju komisia rozoberala, dávala pripomienky, a nakoniec o nej hlasovala.

3.

To, že komisia územného rozvoja danú vec nedostala na riadne pripomienkovanie nie je moja chyba, ale chyba miestneho úradu a v 1. rade starostu MČ. Preto argumentovať tým, že Burkert je členom danej komisie  minimálne od 8. apríla 2019 a mohol sa pýtať…, je smiešne. A ešte smiešnejšie je argumentovať, že Burkert, ako poslanec, nič nepripomienkoval. Zvlášť ak daný projekt sa ako samostatný bod na zasadnutie miestneho zastupiteľstva nedostal.

4.

Tým pán starosta zároveň spochybňuješ nielen zmysel existencie komisie územného rozvoja, ale aj zmysel miestneho zastupiteľstva. Lebo tieto 2 platformy, alebo inštitúcie vyložene slúžia na to, resp. mali by aj v Dúbravke slúžiť na to, aby sa v nich volení zástupcovia občanov – poslanci angažovali vo veciach svojej mestskej časti. Lenže ani v jednej z nich sa projekt pešej zóny samostatne n e p r e j e d n á v a l  ako bod programu, kde by bolo možné uplatňovať pripomienky a aby sa o ňom nakoniec hlasovalo.

5.

Žiadam o zaslanie zápisnice zo stretnutia s občanmi v danej veci.

6.

Čo sa týka parkovania v danej lokalite (bývam v nej od októbra 2020): Ja osobne auto nemám, a ani moja manželka, ani služobné, takže nás osobne sa problém s parkovaním nedotýka. Ale viem, aký je v danej lokalite stále problém s parkovaním. Zmiernil sa po tom, čo na bývalej nefunkčnej asfaltovej ploche, pôvodne to bolo nejaké ihrisko pre deti, sa spravili parkovacie miesta, ale problém stále pretrváva. A ešte sa zvýši po vybudovaní pešej zóny.

Tie autá, čo tam (ešte) parkujú, aj keď neparkujú na oficiálnych parkovacích miestach, ale ani na zakázaných, lebo MČ toto parkovanie pokiaľ viem nikdy postihovať nenechávala, kde budú parkovať po vybudovaní pešej zóny?

No neviem pán starosta ak by si býval v nejakom z tých modrých barákov a mal auto (neviem či máte v rodine auto alebo koľko ich máte), ako by si na to reagoval?

7.

Taktiež žiadam o informáciu, konkrétne ktoré asfaltové plochy budú alebo boli projektom zrušené? Nevylučujem omyl, ale naozaj som si nevšimol, že by nejaká asfaltová plocha bola nahradená trávnikom.

8.

Za tento projekt, v stave, v akom sa ide realizovať, ak by som mal možnosť (ale nemal som ju aj keď som poslancom MČ) hlasovať,  by som za neho nezahlasoval. Okrem problému parkovania, ktorý sa projektom zvýrazní, sa mi na ňom nepáči ani určité megalomanstvo.

 

Reakcia pána starostu z 23.5.2022:

Pekný deň. Ďakujem za reakciu. K téme a vyjadreniam pána poslanca sa vyjadrím na rokovaní Komisie ÚR, na ktorej budem účastný.

 

Na danej komisii sme vec bez akýchkoľvek emócií prebrali a až na menšie ústupky, každý sme zotrvali na svojich stanoviskách. V bode č. 7 mi bolo vyvrátené, resp. vysvetlené o ktoré plochy išlo – Pri VÚB banke a pri obchode Tesco – expres.

Podstatná vec – zápisnica zo stretnutia občanov predložená nebola!

 

V Dúbravke 3. jednofarebné miestne zastupiteľstvo za sebou. Príčiny a čo z toho plynie

17.11.2022

Člen mediálnej komisie (minimálne bývalý) a jeden z obhajcov jednostrannosti, resp. cenzúry v Dúbravských novinách – Miroslav Markovič, pri príležitosti 3. jednoznačného volebného víťazstva Martina Zaťoviča a jeho tímu v komunálnych voľbách 2022, zložil dokonca oslavnú báseň, za ktorú na FB Dúbravka veľký úspech zožal, a v nej celú jednu slohu mi [...]

Činnosť komunálneho politika nemusí byť hmatateľná, no napriek tomu môže byť užitočná & Odpočet mojej práce 2015 – 2022.

24.10.2022

Akonáhle niekedy na Facebook-u Dúbravka vyslovím nejakú vecnú kritiku na adresu činnosti, alebo nečinnosti vedenia našej mestskej časti Bratislava – Dúbravka, ktorej šéfuje mimoriadne populárny starosta Martin Zaťovič, tak spravidla hneď, namiesto vecných diskusných príspevkov, nastupujú: snahy odehonestovanie alebo zosmiešňovanie autora tejto kritiky, a nevecné výzvy, [...]

Z predvolebných novín „Dúbravka“ z r. 2010 & Keď ešte kritika starostu bola vítaná

22.10.2022

Kritika na adresu bývalého starostu (dnes už nebohého Jána Sandtnera) bola zo strany členov tímu a sympatizantov dnešného starostu (Martina Zaťoviča, do ktorého tímu som patril aj ja) vítaná, až žiadúca. Dnes je ale z ich strany odsudzovaná a za kritiku Martina Zaťoviča vás mnohí z jeho sympatizantov na FB Dúbravka pomaly slovne ukrižujú, stávate sa triednym [...]

UK / STU /

Spojenie UK a STU do jednej? Univerzity si to nateraz nevedia predstaviť

27.11.2022 16:37

Spojenie dvoch bratislavských univerzít si zase vie predstaviť minister školstva Ján Horecký. Túto myšlienku však školám nevnucuje.

Katarína Mathernova so Zelenskym

Zelenskyj vyznamenal najvplyvnejšiu Slovenku v Bruseli

27.11.2022 15:24

"Udelenie Radu za zásluhy vnímam ako obrovskú poctu. Dojalo ma to, nesmierne si to vážim," hovorí pre Pravdu Katarína Mathernová.

Ajatolláh / Alí Chameneí /

Irán zatkol neter ajatolláha Chameneího. Vo videu nazvala jeho režim vražedným

27.11.2022 15:09, aktualizované: 15:44

Iránske vedenie podľa netere najvyššieho duchovného lídra zabíja deti.

Vladimir Putin

Estónsky minister Pevkur: Rusko nie je ani po deviatich mesiacoch vojny zásadne oslabené

27.11.2022 14:25

Hrozba, ktorú Rusko predstavuje pre západné krajiny, sa podľa estónskeho ministra obrany nijako nezmenšila.

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 171
Celková čítanosť: 696532x
Priemerná čítanosť článkov: 4073x

Autor blogu