Založ si blog

Cenzúra v Dúbravských novinách Áno, Územné plány zón Nie. Bodka.

Pána starostu bratislavskej Dúbravky mám rád, ale to neznamená, že ako obyvateľ Dúbravky a poslanec miestneho zastupiteľstva budem, tak ako to robí drvivá väčšina súčasných dúbravských miestnych poslancov (s výnimkou Mateja Nagya, Libora Gulu, či Viery Psotkovej) zatvárať oči pred jeho ALIBIZMOM; a to nie v jednej veci verejnej, ale hneď vo viacerých.

Na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva (21. júna 2022) som ho oslovil v 3 veciach:

 

PRVÁ VEC:

 

Požiadal som o nápravu (ku ktorej doposiaľ nedošlo) v podobe opravného článku, alebo opravnej informácie v Dúbravských novinách a to v súvislosti so zavádzajúcou informáciou zverejnenou v DN č. 6/2022 v článku na 3. strane týkajúcej sa spracovávania,  resp. nespracovávania územných plánov zón (ÚPZ) našou mestskou časťou. Čitateľom sa tam podsúva, že dôvod ich nespracovávania je nezáujem spracovávateľov…

 

To je číre zavádzanie a ignorovanie týchto vecí, na ktoré som aj na danom zasadnutí MZ poukázal:

 

A)

Záujem spracovávateľov by tu bol. Ide len o to, že nikto zo spracovateľov ÚPZ nebude poskytovať svoje služby pod cenu. Nezáujem je na strane vedenia našej MČ. A o tom svedčia aj spracované ÚPZ v iných MČ. Ak to ide u nich, môže to ísť aj u nás. Len treba chcieť a prestať sa furt na niečo vyhovárať.

B)

Keby sa s obstarávaním spracovania ÚPZ začalo už v r. 2015, mohli by sme ich mať spracované za podstatne nižšie ceny za aké sa spracovávajú dnes.

C)

Za 7 a pol roka od poslednej výmeny vedenia samosprávy a vedenia MÚ nemáme spracovaný ani jeden jediný územný plán zóny. Dokonca ani na dúbravské centrum. Toto zastupiteľstvo nepodporilo ani len návrh na vypracovanie koordinačnej štúdie týkajúcej sa Dubravcentra. Pričom veľký územný plán hl. mesta našu MČ už dávno zaviazal k vypracovaniu až siedmych takýchto plánov pre jednotlivé rozvojové územia.

D)

Regulácia rozvojových území Dúbravky, ktorá sa nedá robiť inak než cez spracovávanie územno-plánovacích dokumentácií, nie je lacná. Ale tie investície sa v budúcnosti mnohonásobne vrátia – aspoň v tých MČ, kde spracovávanie ÚPZ nepovažujú za zbytočné vyhodené peniaze. U nás to je žiaľ inak a preto negatívne následky z toho sa čiastočne prejavujú už teraz a plne sa prejavia v budúcnosti, keď súčasné vedenie MČ už bude pravdepodobne na dôchodku.

E)

Tento stav nahráva developerom typu Vavrica. Viď ako príklad jeho Pekná výhliadka 2.

F)

Jedna z príčin neochoty regulácií rozvojových území územnými PZ je v tom, že finančné prostriedky, ktoré by sa na ich spracovanie použili, sa dajú použiť, pre voličov, na populárnejšie veci, a to na také, ktoré voliči vnímajú, alebo môžu oceniť takmer bezprostredne. A toto pán starosta myslím si veľmi dobre vie, že ako rozmýšľajú voliči. V každom prípade, na to, aby sa dúbravské  rozvojové území zregulovali je náš starosta príliš pasívny. Akoby mu daný stav vyhovoval. A ak nie, nech vymenuje čím všetkým z titulu svojej funkcie, odkedy ju zastáva, sa zasadil za dané regulácie. Výhovorka, že spracovatelia ÚPZ nemajú záujem…, je smiešna.

 

REAKCIA p. STAROSTU:

 

„(Pán poslanec), obviňuješ MČ čo sa týka financií. My sme ale vysúťažili firmu, ale keďže suma za vypracovanie ÚPZ bola vysoká, poslanci túto sumu neschválili a bola nová súťaž, kde sa nikto neprihlásil.“

 

ROZBOR STAROSTOVEJ REAKCIE

 

(rozbor preto, lebo na zasadnutí MZ nie je priestor pre podrobnejšie vyhodnocovanie všetkého toho, čo kto podstatné povedal, alebo čomu sa kto vyhol):

 

Trhové ceny za vypracovávanie ÚZP sa nebudú riadiť predstavami starostov ani poslancov. To je jedna vec.

Druhá je tá, že keby sa s obstarávaním spracovania ÚPZ začalo už v r. 2015, mohli by sme ich mať spracované za podstatne nižšie ceny za aké sa spracovávajú dnes. V rozpočte sme na to svojho času mali vyčlenených 180, alebo 200 tisíc eur.

 

DOPLŇUJÚCA REAKCIA p. STAROSTU K TOMU BOLA:

 

„Keď nás (pán poslanec) odsudzuješ, že my nerobíme nič, tak povedz koľko ÚPZ bolo spracovaných v iných bratislavských MČ, lebo ja mám informácie, že žiadna MČ neurobila za 10 rokov nič. Ružinov niečo rieši, to môže.

 

ROZBOR STAROSTOVEJ REAKCIE:

 

Nuž pán starosta, MČ Ružinov hlavne chce, nielen môže regulovať svoje rozvojové stavebné územia. Vedenie našej MČ môže, ale nechce. Dokonca je k spracovávaniu ÚPZ zaviazaná veľkým územným plánom mesta, ktorý jej to ukladá, ale vedenie našej MČ na to zvysoka kašle. Lebo peniažky potrebné na spracovávanie ÚPZ sa dajú použiť na niečo, pre voličov, populárnejšie.

Aj keby žiadne iná bratislavská MČ nedala spracovať ani jeden ÚPZ, toto je naozaj dôvod na to, aby sme v Dúbravke dávali zelenú chaotickej výstavbe???

Námatkovo som si  pozrel stránky 3 bratislavských mestských častí a čuduj sa svete, spracovávanie ÚPZ nie je pre žiadnu z nich nič cudzie, naopak, každá z nich je v ich obstarávaní iniciatívna.

 

Ružinov:

Schválené 3

Obstarávané 12

Staré mesto: 7 ÚPZ

Územný plán zóny Machnáč 

Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády

ÚPN zóny Mudroňova (juhozápad) 

Územný plán zóny Kráľovské údolie – Bôrik, R 2002 

Územný plán zóny Podhradie 

Územný plán zóny Chalupkova v MČ Staré Mesto 

Územný plán zóny Dunajská, Bratislava 

https://www.staremesto.sk/sk/content/uzemne-planovanie

Rača: 3 ÚPZ

Územný plán zóny Krasňany

Územný plán zóny Východné

Územný plán zóny Táborky-Huštekle

https://www.raca.sk/uzemne-plany-zon/

 

Úmyselne som svoj príspevok k ÚPZ na danom zasadnutí MZ rozdelil do 5 bodov (A – F). Všimnite si čomu všetkému sa pán starosta vo svojej reakcii vyhol a aký slovník používa – ja som len konštatoval ako to je a on z toho hneď dedukuje odsudzovanie a obviňovanie… Pomenovanie faktov vníma ako útok na majestát obce. Pripomína to staré zašlé časy.

 

DRUHÁ VEC

 

s ktorou som sa na uplynulom júnovom zasadnutí MZ obrátil na p. starostu je potreba územnej regulácie Krčace. Poukázal som na spoločný výstup z pracovného stretnutia už spred viac ako dvoch rokov (február 2020)  našej komisie územného rozvoja s komisiou územného rozvoja Karlovej Vsi. Na danom stretnutí sme sa dohodli, že tajomníci týchto komisií (vedúci oddelení územného rozvoja) oslovia svojich starostov s požiadavkou, aby spoločne oslovili primátora hl. mesta vo veci spolupodieľania sa magistrátu na financovaní vypracovania spoločného územného plánu zóny 2 mestských časti v lokalite Krčace. Viac krát som danú vec u daných tajomníkov, resp. vedúcich oddelení územného plánovania urgoval, naposledy na májovom zasadnutí KÚR, a tak sa chcem opýtať pána starostu, či o tejto spoločnej iniciatíve dvoch MČ vie, ak áno, čo v nej podnikol a s akým výsledkom.   

 

REAKCIA p. STAROSTU:

 

Viem o tej komisii a výsledky sú na vás, ako sa komisia rozhodla. Môžete (teda pán poslanec) povedať, aké sú výsledky tejto komisie (pracovnej skupiny).

 

ROZBOR STAROSTOVEJ REAKCIE:

 

Opäť, alibizmus par excellance.

Za prvé: o závere, resp. o výsledku rokovania danej komisie, na ktorý sa pýta, som ho práve informoval,

a za druhé: Otázka neznela, či o tejto spoločnej komisii vie, ale či už vo veci oslovil pána primátora, resp. s akým výsledkom.

 

TRETIA VEC

 

s ktorou som sa na uplynulom júnovom zasadnutí MZ obrátil na p. starostu bola cenzúra Dúbravských novín 

Povedal som, že opäť musím otvoriť otázku Dúbravských novín a že na predošlom zasadnutí MZ (22.3.2022) som pánovi starostovi v tejto súvislosti položil dve otázky a že on síce odpovedal, odpovedal aj v téme, len nie a nie na položené otázky. Pričom je tomu už pár mesiacov, keď mi písal, že mi ich zodpovie nie písomne, ale ústne, na úrade.

Preto opakujem dané otázky:

Súhlasí pán starosta s tvrdením, že od kedy zastáva funkciu starostu, sa v jeho práci, alebo aj v práci miestneho úradu, vyskytli veci hodné kritiky? A ak áno, druhá otázka znie: nech vysvetlí, ak cenzúra v Dúbravských novinách, ako tvrdí, neexistuje…, ako je potom možné, že od r. 2015 až doposiaľ v nich nebol zverejnený žiaden kritický článok poslancov MZ alebo občanov Dúbravky, resp. nech uvedie koľko takýchto kritických článkov v nich zverejnených bolo a ich názvy.

 

REAKCIA p. STAROSTU:

 

Opakujem X-tý krát, ja do novín nezasahujem, nekontrolujem noviny, nemám na nich vplyv. Nemôžem prikázať novinárom, že píšte to, čo chce pán Burkert, alebo ďalší poslanci, či pán prednosta. Noviny sú slobodné, existuje mediálna rada, ktorá schvaľuje články. Ja sa k nim nevyjadrujem a vidím ich neskôr ako mediálna rada, až keď sú vydané.

Na 2. otázku odpovedám, že áno, sú veci ktoré sú problematické, nehovorím, že nie.

(A ešte asi 3 krát zopakoval, že on do DN nezasahuje).

 

MOJA BEZPROSTREDNÁ REAKCIA na p. starostu:

 

Odpovedal si na X nepoložených otázok. Ja som sa nepýtal, či do DN zasahuješ, ani či sa vyskytli problematické veci, ale či sa vyskytli veci hodné kritiky, chyby v riadení samosprávy od kedy si starostom, a ak sa vyskytli, prečo o nich nebolo písané v DN.

 

REAKCIA p. STAROSTU:

 

Keď do DN nezasahujem, nemám čo k tomu hovoriť.

 

Komentár:

 

A opäť odpoveď na nepoloženú otázku. Alibizmus ako vyšitý.

 

JURAJ ŠTEKLÁČ – poslanec a predseda mediálnej komisie – faktickou poznámkou:

 

DN majú svoj etický kódex a aj svoj štatút. V ňom sa píše, že verejný činiteľ nesmie zverejniť svoj článok v Dúbravských novinách

 

ROZBOR:

 

Zatĺkať, zatĺkať a zatĺkať. Tak znie zásada p. starostu. Lebo ak by mal úprimne odpovedať na dané položené otázky, musel by priznať, že aj za jeho starostovania sa vyskytli a vyskytujú veci hodné (tvrdej) kritiky a keďže sa ani o jednej z nich v DN nikdy nepísalo, musel by priznať, že tieto sú neobjektívne, že sú cenzúrované. A jedno, či to robí on, alebo jeho podriadená – šéfredaktorka novín so starostovým tichým súhlasom, alebo s plnením jeho  nevyslovených, ale pochopiteľných želaní.

Pritom by stačilo málo, napr., ak by p. starosta verejne vyhlásil, že sa mu nepáči, ak sa do miestnych novín dostávajú iba jednostranné články a informácie a priestor v nich musia dostať aj kritické názory a opoziční poslanci.

Dúbravka je svetová… máme starostu, ktorý za 8 rokov nespravil jedinú vec hodnú kritiky… a z toho dôvodu sa za jeho starostovania v DN pochopiteľne nemohol vyskytnúť ani jeden jediný kritický článok na prácu vedenia MČ… Presne toto vyplynulo z jeho vyjadrení. Ide len o to, kto tomuto klamstvu naozaj verí.

 

ANI ŠTEKLÁČOVA VÝHOVORKA NA ŠTATÚT MEDIÁLNEJ KOMISIE NEOBSTOJÍ, LEBO

a)

Mediálna komisia má len odporúčací charakter. Zodpovednosť za vyvážené informácie, za necenzúrovanie DN má v 1. rade starosta a v 2. rade šéfredaktorka.

b)

Konflikt záujmov predsedom mediálnej komisie je MUDr. Juraj Štekláč – dlhoročný kamarát pána starostu. Spolu, bok po boku na predvolebných bilbordoch, úspešne kandidovali za poslancov do župného zastupiteľstva a kto komu pritom pomohol viac je hádam jasné.

c)

Bez ohľadu na to, čo si kto schválil v štatúte mediálnej komisie, akým právom môže štatút s odporúčacím charakterom poslancom niečo zakazovať? Zakazovať sa vyjadrovať. A to v jednoznačne najdôležitejšom dúbravskom médiu, keďže DN dostáva každý mesiac do schánky každá dúbravská domácnosť. Nehovoriac o tom, že to je v rozpore s demokratickými princípmi a teda aj s Ústavou SR – zakazovať komunálnym politikom, voleným zástupcom, vyjadrovať sa v miestnych novinách k veciam verejným; navyše v novinách platených daňovými poplatníkmi.

d)

A pán starosta nie je verejným činiteľom? S ním sa v DN už koľko rozhovorov spravilo? Alebo aj s niektorými poslancami. Minimálne išlo o jedného predsedu komisie. Nehovoriac o tom, že že pán starosta sa osobne ani v DN vyjadrovať nemusí, lebo všetko povie za neho hovorkyňa úradu a zázoveň šéfredaktorka DN.

Ako perlička k tomu

poslúži rozhovor zverejnený v DN práve s poslancom MUDr. Jurajom Štekláčom (o očkovaní na Covid – 19, ako o jedinom zásadnom riešení…). Už počujem na to argument – Veď to bola Inzercia!… platený článok!… Takže ak vám to župa zaplatí, alebo ak si to sám zaplatíte, vtedy štatút a kódex, ktorým argumentuje predseda mediálnej komisie p. Štekláč, neplatí. No pekne, pán predseda.

e)

Je zaujímavé,  že v DN bolo zverejnených viacero mojich článkov, ktoré som písal už ako verejný činiteľ. Problém teda nie sú články verejných činiteľov ako také, ale ich obsah. Všetky moje články, ktoré kritické neboli, zverejnené v DN boli. A naopak.

f)

Ak by v DN boli informácie vyvážené, boli by v nich aj kritické články, lebo bolo a žiaľ stále je čo kritizovať. Je jedno či ich autorom by bol poslanec, občan, alebo šéfredaktorka.

g)

Ak sa v DN píše, alebo chváli, že (za peniaze daňových poplatníkov) sa podarilo spraviť, alebo zrekonštruovať to alebo hento, o politiku nejde…, ale ide o veci verejného záujmu. Ale ak niekto chce poukázať napr. na to, že výstavba Peknej výhliadky 2, sa udiala za chrbtom občanov, vtedy už o politiku ide…, a aj keď ide o vec verejného záujmu, táto sa nezhoduje so záujmom, aby pán starosta nebol v DN kritizovaný. Teda zjavne je tento záujem vyšší ako ten verejný.

Aké jednoduché, že?… Ako jednoducho sa dá odstaviť nepohodlná kritika, že?

 

P.S.:

By ma zaujímalo, kto inicioval takú zmenu v štatúte MK, podľa ktorej je zakázané zverejňovať v Dúbravských novinách články verejných činiteľov. Ide o jasný zámer – umlčať kritických poslancov.

Naozaj skvelé… Moc vám páni stúpa do nosa a aby ste ju nebodaj nestratili, trasiete sa až tak, že sa potrebujete proti kritickým hlasom takto neférovo a protizákonne chrániť. Ale neverím, že pociťujete za to štipku hanby.

A Ficove zbrane na Ukrajine stále zabíjajú nevinných Rusov. .. a predlžujú krviprelievanie! . . .

16.05.2024

Minimálne podľa logiky voličov súčasnej vládnej koalície, ich pridružencov z radov Harabinovcov, bývalých Kotlebovcov atď. a pod. Snáď sú všetci natoľko znalí, že vedia, že slovenské zbrojárske podniky, v ktorých má účasť štát, s požehnaním vlády SR, ktorej predsedom je Robert Fico, vo veľkom dodávajú Ukrajine zbrane, ktoré ukrajinskí vojaci trestuhodne [...]

Čo veta, to perla – ruskej propagandy. A čo na to Pellegrini?

03.04.2024

Jadro z Ficovho prejavu k 2. výročiu vojny na Ukrajine bolo rozobraté v článku „Ficove kremeľské delírium a Pellegriniho „mierová“ ruská faloš“. Rozoberme si, aspoň narýchlo, to zvyšné z jeho proruského prejavu, ktorý by mu lepšie nenadiktovali snáď ani súdruhovia z Kremľa: 1. V záplave vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom [...]

Populista Pellegrini chce byť prezidentom (ruského) mieru a pokoja (pre Smer).

02.04.2024

Krátka analýza ďalšieho hereckého čísla PP a posledného čísla PP predvolebných novín. Populista Peter Pellegrini (PPP) chce byť nielen prezidentom pokoja (smeráckeho), ale aj súdržnosti a národného zmierenia… Akurát že na svojho protikandidáta do funkcie prezidenta SR v kuse útočí. Nie inak tomu je aj v jeho ďalších predvolebných propagačných novinách „PP [...]

Assange

Assange sa môže odvolať proti vydaniu do USA, rozhodol súd

20.05.2024 19:37

Ak by sudcovia rozhodli v prospech vydania, Assangeove právne možnosti v Británii by sa vyčerpali.

biely prášok, hasiči, antrax

V Revúcej evakuovali budovu pošty pre nájdenú obálku s bielym práškom. Mala byť adresovaná Dankovi

20.05.2024 19:11

Na miesto prišli hasiči, polícia aj experti z Kontrolného chemického laboratória.

vláda, ministri, bezpečnostná rada

Vláda musí naďalej plniť svoj program, zhodla sa koaličná rada

20.05.2024 18:29, aktualizované: 19:22

Vláda musí naďalej plniť svoje programové vyhlásenie v tempe, ktoré nastavil premiér Fico, oznámil Smer.

874746096

Mäsiar z Teheránu? A či o mŕtvych len v dobrom?

20.05.2024 17:50

Náhly skon iránskeho prezidenta spôsobil hlavybôl v mnohých metropolách. Treba kondolovať totalitnému režimu? Alebo ani majestát smrti nezahľadí hriechy zosnulého?

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 210
Celková čítanosť: 860516x
Priemerná čítanosť článkov: 4098x

Autor blogu