Založ si blog

Zasahuje prednosta MÚ Bratislava – Dúbravka do procesu prijímania detí do materských škôl?

Podľa mňa áno. Minimálne nad objektívnosťou a nezasahovaním do procesu prijímania detí do materských škôl v bratislavskej Dúbravke visia na strane prednostu miestneho úradu veľké otázniky.

Do toho procesu nemôže vstupovať ani prednosta. Zákonné normy to prednostom nedovoľujú. Tie danú kompetenciu zverujú výlučne do rúk riaditeľkám MŠ. Ale on napriek tomu pred prijímacím procesom posiela riaditeľkám zoznamy detí, ktoré ony majú prijať. Argumentuje síce pritom stanovenými kritériami, že to ony rozhodujú, ktoré deti prijať a ktoré nie, ale kde je záruka, že do tých zoznamov, ktoré spracováva, sa nedostávajú aj nejaké tie tzv. tlačenky, alebo sporné prípady, kde pri rovnakom počte bodov sa jednoducho niekto uprednostní??? Lebo nie je škôlka ako škôlka, niektoré sú lukratívnejšie, niektoré menej, niektorá je za rohom, iná nie a pod.

Samozrejme, prednosta sa môže brániť, že on tie zoznamy neposiela vo forme príkazu… Ale on to nemá čo dávať ani vo forme odporúčania a už vôbec nie vo forme doporučenia, v znení:

Na základe stanovených kritérií treba prijať tieto deti

Pýtam sa, koľko podriadených má odvahu postaviť sa proti prednostovi MÚ ak im tento dá doporučenie, že toto urobiť treba a toto nie???

Tie prvé slová vety (doporučenia), sú len zadné dvierka, aby bolo kam újsť, ak by to napadol nejaký kontrolný orgán, že on nemá čo diktovať riaditeľkám, ktoré deti majú prijať.  Riaditeľky predsa dané kritériá veľmi dobre poznajú.

Teda tie prvé slová vety (Na základe stanovených kritérií…) len majú navodiť dojem, že v úplne všetkých prípadoch nie on, ale kritériá rozhodujú…, koho prijať, alebo koho do ktorej škôlky prijať.

 

Tak ak naozaj rozhodujú kritériá, nemá sa čo pán prednosta do prijímania jednotlivých detí riaditeľkám vôbec čo montovať. A že pri tom montovaní sa zároveň riaditeľkám napíše, že: medzi zvyšnými deťmi rozhodnite vy samé…, že ktoré z nich prijmete…, tým sa z toho nevykrúti. Naopak, nepriamo tým potvrdzuje, že o tom podstatnom nerozhodujú riaditeľky, ale on. Akoby riaditeľky samé nevedeli, čo môžu a čo nemôžu. Podľa pána prednostu sú tak riaditeľky MŠ zjavne nesvojprávne a nedá sa im vôbec veriť. Ale asi stačí, keď sa dá veriť jemu…

 

Nemá on ako prednosta dostatok roboty?, takže sa „musí“ osobne každoročne venovať takmer každému jednému dieťaťu, ktoré treba prijať do niektorej z 12 dúbravských MŠ???

Pričom by stačilo, ak by nejaký pracovník oddelenia školstva z MÚ poslal riaditeľkám celkový prehľad prihlásených detí do dúbravských MŠ, najlepšie s vyhodnotením, z ktorého by bolo vidieť, ktoré konkrétne deti sú prihlásené nie len do jednej, ale do viacerých MŠ a riaditeľky samé medzi sebou by sa dohodli (predpokladám že podľa trvalého pobytu rodičov), do ktorej škôlky nakoniec takéto deti budú (umiestnené) prijaté.

 

V tomto článku sa okrem iného dočítate aj to, ako si pán prednosta MÚ Bratislava – Dúbravka sám protirečí.

 

Pán prednosta vo veci prijímania detí do MŠ argumentuje, resp. sa odvoláva na bodovací systém, ktorý jedine rozhoduje; teda nie on. Citujem:

 

„Kvôli zabezpečeniu nestrannosti a objektívnosti bodovania (pri prijímaní detí do MŠ), body udeľuje prednosta MÚ a to výlučne na základe odsúhlasených kritérií. Do predmetného bodovania nie je možné zasiahnuť ani ho manipulovať. Za týmto účelom to bolo takto nastavené. Transparentné bodovacie kritériá jednoznačne určujú počet bodov za trvalý pobyt, vek dieťaťa a za súrodenca navštevujúceho inú MŠ. Žiadne iné parametre alebo aspekty sa pri bodovaní žiadosti o prijatie do MŠ nezohľadňujú.

Prihlášku na prijatie do MŠ podáva zákonný zástupca dieťaťa v stanovené dni priamo do MŠ, do rúk riaditeľky MŠ alebo inej ňou poverenej osoby. Nikto iný nemá prístup k prihláškam.“   

 

Komentár:

Tvrdenie, že nikto iný nemá prístup k prihláškam…, by platilo, ak by pán prednosta neposielal riaditeľkám zoznamy ktoré deti kde treba prijať.

 

Dňa 11.11.2020 som vo veci podal interpeláciu poslanca s týmito otázkami pod ktorými uvádzam odpovede pána prednostu:

 

a)

Aký je systém prijímania detí do MŠ?

Už piaty rok (k decembru 2020) je to transparentný bodový systém, vďaka ktorému dokážeme zabezpečiť materskú škôlku všetkým trojročným deťom s trvalým pobytom v Dúbravke. Pri umiestňovaní detí do konkrétnych škôlok je rozhodujúci počet bodov, ktoré dieťa získa. Čím viac má bodov tým vyššie je v rebríčku pri prijímaní.  

b)

Má pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do MŠ vždy, v každom prípade hlavné slovo riaditeľka? A ak tomu tak vždy nie je, žiadam uviesť z akého dôvodu, a tiež pomenovať subjekt, ktorý v takýchto prípadoch rozhoduje namiesto riaditeľky.

O prijatí dieťaťa do MŠ rozhoduje príslušná riaditeľka v zmysle školského zákona.

c)

Aké sú kritériá prijímania detí do MŠ?

Bodovacie kritéria boli poslané v prílohe. (Ide o tieto kritériá: trvalý pobyt oboch rodičov má viac bodov, to isté platí ak ide o dieťa osamelého zákonného zástupcu, vek dieťaťa – čím staršie, tým viac bodov, rovnako ak dieťa má v tej istej alebo inej dúbravskej škôlke súrodenca. Pri zlej platobnej disciplíne pri poplatkoch za škôlku alebo pri porušovaní školského poriadku idú body dole)     

d)

Či sa jednotlivé kritériá dodržiavajú vždy, resp. či sú Vám známe prípady, kedy sa tieto pri prijímaní detí nedodržali.

Áno, dodržiavajú sa vždy.

e)

Aké sú kritériá pri prijímaní detí inej národnosti, cudzích štátnych príslušníkov?

Národnosť ani štátne občianstvo sa pri prijímaní nezohľadňujú, viď bodovacie kritériá.

f)

Ako sa riešia prípady, keď dajme tomu 4 deti spĺňajú tie isté kritériá, resp. ani jedno z nich nespĺňa žiadne kritérium navyše, ale prijaté môžu z nich byť len dve.

Otázka je zavádzajúca. Žiadna žiadosť nie je posudzovaná či spĺňa alebo nespĺňa kritériá. To by bolo diskriminačné. Všetky žiadosti o prijatie sú akceptované. Kritériá slúžia len na udeľovanie bodov. 

Komentár:

Myslím, že z otázky sa dalo ľahko vydedukovať, že sa pýtam na to, ako sa riešia prípady, keď deti majú rovnaký počet bodov; len som to označil ako rovnaké kritériá.

 

NA ZÁKLADE VYŠŠIE UVEDENÉHO na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 22.6.2021 a v následnej písomnej interpelácii z 2.8.2021

SOM PÁNOVI PREDNOSTOVI POLOŽIL TIETO OTAZKY:

 

Otázka:

Či dochádza k prípadom, keď viacero detí má rovnaký počet bodov, ale z dôvodu obmedzených kapacít nemôžu byť prijaté všetky.

Odpoveď p. prednostu:

Áno.

 

Otázka:

Fajn, lebo v písomnej odpovedi z 2.6.2021 na moju písomnú interpeláciu ste mi na danú otázku odpovedali, že na hypotetické otázky nebudete odpovedať.

Takže čo sa deje v prípade ak 4 detí majú rovnaký počet bodov, ale prijaté všetky byť nemôžu, ale dajme tomu len dve. Ako sa to rieši?

Odpoveď p. prednostu:

Veľmi jednoducho, podľa počtu bodov sa deti prijímajú a ide sa podľa preferencie, teda počty bodov zohľadňujú ako plnia kritéria bodovacie. To znamená: dúbravské deti majú 6 bodov, prípadne ešte viac za vek, a všetky dúbravské deti boli tohto roku takisto umiestnené, trojročné a staršie dúbravské deti boli všetky umiestnené v dúbravských škôlkach, to znamená, že žiadne dúbravské dieťa nebolo z tohto dôvodu neprijaté. Pokiaľ ešte zostane na niektorej škôlke zopár voľných miest, nastupujú deti čo majú 2 body, jeden bod a nula bodov, tam je jediná možnosť, niečo ako lotéria.     

 

Otázka:

Takže sa losuje?

Odpoveď p. prednostu:

Žiadna.

 

Nasledovalo vyjadrenie pani Jurkovičovej (vedúcej oddelenia školstva MÚ):

 

Nelosuje sa, my prijímame deti ktorých rodičia sa odvolajú, deti ktoré nesplnili body, a potom podľa odvolaní určujeme poradie. Nelosuje sa, ide sa podľa záujmu. Rodičia ktorí chcú, aby bolo umiestnení ich dieťa napriek tomu, že nemá dostatočný počet bodov, sa nám odvolávajú a tých postupne riešime, postupne dopĺňame, lebo nám v septembri nemusia nastúpiť všetci, takže postupne podľa týchto odvolaní deti dopĺňame.      

 

Komentár k tomu:

Ide o zjavný rozpor medzi vyjadrením pána prednostu a vyjadrením pani vedúcej oddelenia školstva. Pán prednosta hovorí o nejakej lotérii a pani vedúca

A napriek tomu, že pán prednosta na zasadnutí MZ 22.6.2021 na otázku, či dochádza k prípadom, keď viacero detí má rovnaký počet bodov, ale z dôvodu obmedzených kapacít nemôžu byť prijaté všetky…, jasne odpovedal, že áno, že dochádza, 

tak vo svojej písomnej odpovedi zo dňa 17.9.2021 to svoje „áno“ poprel, keďže tam opäť uvádza, že ide o otázku hypotetickú…, že k takej situácii nedošlo a ak by k nej hypoteticky došlo tak ako ďalšie kritérium sa využije vek dieťaťa…

Tak zrazu nerozhoduje lotéria, ale kritérium vek dieťaťa; ktoré je ale mimochodom už súčasťou bodovacieho systému.

Kto sa má v tom vysomáriť, keď aj sám pán prednosta sa v tom zamotáva? Raz o hypotetickú otázku ide, potom nejde, potom o hypotetickú otázku zase ide. Raz platí lotéria, potom táto neplatí.

 

PRETO SOM VO SVOJEJ ĎALŠEJ INTERPELÁCII, zo dňa 27.12.21,

žiadal o vysvetlenie, čo vlastne platí.

 

Uvedené som niekoľko krát urgoval, ale pán prednosta

(s tichou podporou, alebo s mlčanlivým súhlasom hlavného kontrolóra obce a kamaráta starostu),

si zjavne môže dovoliť interpeláciu poslanca ignorovať. Možno aj preto že:

 

Nie je tajomstvom, že o niektoré MŠ je v Dúbravke väčší, alebo oveľa väčší záujem, než tie škôlky môžu uspokojiť. A je veľmi otázne, kto rozhoduje o prijatí detí do MŠ pri rovnakom počte bodov. A aj keď pán prednosta v takých prípadoch hovorí, že sa robí lotéria (ktorú inokedy popiera) skôr sa zdá, že k nej nedochádza a že je to on, kto v takýchto prípadoch rozhoduje; a kto vie, či aj v nie iných.

V každom prípade, body udeľuje on (vyplýva to z jeho odpovede 2.6.2021 na moju interpeláciu). A to je v rozpore s tým, čo uvádza – že hlavné slovo pri prijímaní detí do MŠ majú riaditeľky. Ak by to tak bolo, potom by stačilo ak by niekto z úradu, a hoci aj on sám, len námatkovo kontroloval, či riaditeľky pri prijímaní detí do MŠ dodržiavajú bodovací systém. A v prípadoch rovnosti bodov by sa zúčastňoval losovania; ktoré raz popiera, inokedy nie.

 

Na základe vyššie uvedeného si dovolím tvrdiť, že do prijímania detí do MŠ, ktoré by malo byť vo výlučnej kompetencii riaditeliek MŠ, pán prednosta, minimálne nepriamo, zasahuje.

 

Každý chápe, a vo všeobecnosti platí, že postaviť sa ako riaditeľka MŠ proti svojmu nadriadenému,

ktorý vám dá pokyn, vo forme  „odporúčania“, v našom prípade v podobe zoznamu detí, ktoré je prijať potrebné…, aj keď môžete mať v jednotlivých prípadoch, aj napriek, alebo kvôli  bodovaciemu systému, odôvodnené legitímne výhrady,

nie je jednoduché.

 

Z TOHO DÔVODU SOM VŠETKÝM 12 RIADITEĽKÁM DÚBRAVSKÝCH MŠ 11.9.2022 napísal e-mail tohto znenia:  

 

Vážené panie riaditeľky,

ako poslanec miestneho zastupiteľstva by som si u vás chcel overiť, či aj v praxi platí tvrdenie nášho pána prednostu, že o prijatí dieťaťa do MŠ rozhoduje príslušná riaditeľka. Inými slovami: Pán prednosta, resp. miestny úrad do procesu prijímania detí do MŠ nijako nezasahuje a ani v jednom prípade do neho nikdy nezasahoval. Moja interpelácia na neho totiž znela: „Má pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do MŠ vždy, v každom prípade hlavné slovo riaditeľka?“ To znamená bezvýhradne, bez akéhokoľvek, čo i len nepriameho ovplyvňovania. 

Preto by som vás panie riaditeľky chcel požiadať, ozvite sa mi tie z vás, ktoré ste sa pri prijímaní detí do MŠ nestretli ani len s nepriamym zasahovaním zo strany miestneho úradu, alebo pána prednostu.   

Úmyselne to formulujem takto „negatívne“, lebo je pochopiteľné, a vo všeobecnosti platí, že postaviť sa proti svojmu nadriadenému,

ktorý dá podriadenému pokyn vo forme  „odporúčania“, v našom prípade v podobe zoznamu detí, ktoré je prijať potrebné…, aj keď riaditeľky môžu mať v jednotlivých prípadoch, aj napriek, alebo kvôli bodovaciemu systému, odôvodnené legitímne výhrady,

nie je, alebo nemusí byť jednoduché.  

Vaše odpovede, alebo absencia odpovedí, nemajú slúžiť ako dôkaz, a ani nemôžu, ale ako začiatok nezasahovania, ani nepriameho, do činnosti riaditeliek MŠ pri prijímaní detí do MŠ, pre prípad, že k takému zasahovaniu dochádza. Chcem veriť tomu, že nie. V každom prípade, kontrola nad touto činnosťou riaditeliek by vždy mala byť vecou jednou a nezasahovanie druhou.     

Mg. Marcel Burkert

miestny poslanec

 

Doposiaľ sa neozvala žiadna z nich.

Ale je možné, že „len“ na základe pokynu pána prednostu, ktorý v takom prípade len usvedčil sám seba. Aj keď len nepriamo.

 

Pozn.: Článok bol pánovi prednostovi zaslaný na vedomie a rovnako aj email adresovaný riaditeľkám.

A Ficove zbrane na Ukrajine stále zabíjajú nevinných Rusov. .. a predlžujú krviprelievanie! . . .

16.05.2024

Minimálne podľa logiky voličov súčasnej vládnej koalície, ich pridružencov z radov Harabinovcov, bývalých Kotlebovcov atď. a pod. Snáď sú všetci natoľko znalí, že vedia, že slovenské zbrojárske podniky, v ktorých má účasť štát, s požehnaním vlády SR, ktorej predsedom je Robert Fico, vo veľkom dodávajú Ukrajine zbrane, ktoré ukrajinskí vojaci trestuhodne [...]

Čo veta, to perla – ruskej propagandy. A čo na to Pellegrini?

03.04.2024

Jadro z Ficovho prejavu k 2. výročiu vojny na Ukrajine bolo rozobraté v článku „Ficove kremeľské delírium a Pellegriniho „mierová“ ruská faloš“. Rozoberme si, aspoň narýchlo, to zvyšné z jeho proruského prejavu, ktorý by mu lepšie nenadiktovali snáď ani súdruhovia z Kremľa: 1. V záplave vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom [...]

Populista Pellegrini chce byť prezidentom (ruského) mieru a pokoja (pre Smer).

02.04.2024

Krátka analýza ďalšieho hereckého čísla PP a posledného čísla PP predvolebných novín. Populista Peter Pellegrini (PPP) chce byť nielen prezidentom pokoja (smeráckeho), ale aj súdržnosti a národného zmierenia… Akurát že na svojho protikandidáta do funkcie prezidenta SR v kuse útočí. Nie inak tomu je aj v jeho ďalších predvolebných propagačných novinách „PP [...]

Maďarsko Dunaj čln

Po nezvestných po zrážke lodí na Dunaji pátra 95 ľudí s 25 plavidlami

21.05.2024 21:07

Tragická zrážka motorového člna s loďou si v sobotu vyžiadala najmenej dve obete.

SR NRSR 12. schôdza zasadnutie BAX

Upokojiť atmosféru a neeskalovať! Aká je cesta k zmiereniu po atentáte?

21.05.2024 19:00

Zhodne odsudzujeme tých, ktorí cez atentát mobilizujú proti druhému táboru, či tých, ktorí ho ticho schvaľujú. Nájdeme (ďalšie) riešenia? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

NRSR, parlament, poslanci

Poslanci schválili rozsiahle zmeny v zákone o Fonde na podporu umenia

21.05.2024 18:22

O poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia bude po novom rozhodovať rada fondu.

medveď

Pre výskyt medveďa sa bude po novom vyhlasovať mimoriadna situácia. Parlament schválil aj riešenia na jeho elimináciu

21.05.2024 18:03

Poslanci Národnej rady prijali zrýchlene novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj o novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 210
Celková čítanosť: 860713x
Priemerná čítanosť článkov: 4099x

Autor blogu