Založ si blog

Na Devínsku Kobylu regulovanie dopravy & „Pružnosť“ dúbravskej samosprávy

Po otvorení vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle, v auguste 2020, v areáli bývalej vojenskej základne situovanej na území hl. mesta Bratislavy a zároveň v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, sa tu s autami akoby vrece roztrhlo. Tieto síce nemôžu ísť až k veži, zostávajú pred rampou, ktorá je cca 1,7 km pod ňou, ale ide o les, lesopark:

  

a v počiatočnej fáze cesty k veži, ešte v Dúbravke, ide o strmú, úzku, pomerne krkolomnou ulicu (ul. Plachého) a teda ide aj o bezpečnosť.

1.

Regulovanie, alebo iné riešenie dopravy na vojenskej ceste vedúcej z bratislavskej Dúbravky na Devínsku Kobylu požadoval od vedenia našej samosprávy miestny poslanec Matej Nagy už 22.9.2020 a to na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Dúbravka.

2.

Potom, 18.10.2020, poslanec svoju žiadosť urgoval elektronicky, pričom uviedol, že len za jednu hodinu v deň pracovného pokoja prešlo po ul. Plachého smerom na D. Kobylu 140 áut, ale že pokojne sa všetci môžme aj naďalej tváriť akoby ten problém neexistoval.

Ešte v ten istý deň túto požiadavku v e-mailovej komunikácii poslancov so starostom podporil poslanec MZ Martin Lupták.

3.

Deň na to, 19.10.2020, som vo veci, tiež ako poslanec MZ, požiadal pána starostu a pána prednostu o zodpovedanie otázky:

či úrad vo veci žiadal kompetentný orgán, alebo orgány, o umiestnenie dopravnej značky zákazu vjazdu motorovým vozidlám do tej ulice okrem dopravnej obsluhy a vozidiel ľudí, ktorí tam majú trvalé, alebo prechodné bydlisko, a ak nie, tak z akých dôvodov, alebo dôvodu.  

4.

Dňa 13.11.2020 som túto žiadosť u pána starostu a pána prednostu urgoval.

Odpoveď, reakcia? Žiadna

Potom, 23.11.2020, prebehlo zasadnutie Komisie územného rozvoja a dopravy, ktorej som členom, na ktorej sa, okrem iného, riešila aj doprava na danej ceste smerujúcej na D. Kobylu. Hovorilo sa o značkách zákazu státia po celej dĺžke ulice, alebo cesty, pričom ja som sa vyslovil v prospech možnosti umiestnenia značky zákazu vjazdu s tým, že aj keby sa na danú cestu umiestnili „len“ značky zákazu státia, alebo zastavenia, určite by to bolo lepšie ako voľný vstup autami do masívu D. Kobyly. Ale o umiestnenie značky, alebo značiek, sa už mohlo žiadať dávnejšie (minimálne v septembri). Na tejto komisii aspoň vysvitlo, že úrad o umiestnenie žiadnej dopravnej značky vo veci nežiadal.

5.

Dňa 19.12.2020 som danú žiadosť u pána starostu a pána prednostu urgoval znovu.

22.12.2020 konečne prišla nejaká odpoveď, a to od pána starostu, a v nej znelo:

…„Minulý týždeň sme mali stretnutie u nás na úrade za účasti starostu DNV, zamestnankyne úradu v DNV, našich poslancov pani Márii Belicovej a pána Mateja Nagya, kde sme hľadali možné riešenie. Debatovali sme o rôznych možnostiach, DNV napr. rieši nový turistických chodník (starý vyšliapaný idú zrekonštruovať v spolupráci s turistickým klubom), k dispozícií majú aj parkoviská Pod skalou, resp. pri vodárni na ul. P. Horova. Majú vytvorenú aj viacjazyčnú navigačnú mapu od ich parkovísk… Debatovali sme aj o značkách na našej strane, údržbe a oprava chodníka a cesty a okolia…získania vlastníctva cesty od Plachého smerom k rampe, nakoľko nie je naša (v súčasnosti v tom pomáhajú pani Mária Belicová a pán Alexej Dobroľubov, ďakujem im, my to riešime už viac než 3 roky, len to stálo na Ministerstve obrany SR).“…

6.

Obratom som pána starostu upozornil, že ani po jeho odpovedi z 19.12.2021, odpoveď na otázku z 19.10.2020 (či úrad vo veci žiadal kompetentný orgán, alebo orgány o umiestnenie značky zákazu vjazdu motorovým vozidlám do tej ulice, okrem…) nie je známa. Teda ani po dvoch mesiacoch.

7.

Na to, koncom decembra 2020, prišla odpoveď pána starostu, vypracovaná dňa 14.12.2020 vedúcim oddelenia územného rozvoja, v ktorej síce boli viaceré odpovede, ale opäť, len nie a nie odpoveď na otázku z 19.10.2020, ktorá, myslím si, mohla byť posúdená aj ako podnet o umiestnenie dopravnej značky zákazu vjazdu, alebo značiek zákazu zastavenia, alebo státia na danej ulici, resp. ceste.

Dňa 4.1.2020, keďže z odpovede pána starostu, resp. vedúceho oddelenia územného rozvoja,  nepriamo vyplývalo, že úrad stále o umiestnenie dopravnej značky, alebo značiek nepožiadal, požiadal som ja úrad, o zodpovedanie nižšie uvedených otázok,

na ktoré 5.1.2021, prišli odpovede, ktoré aj nižšie uvádzam pod jednotlivými zadanými otázkami:

A)

Z akého dôvodu úrad so žiadosťou o umiestnenie značky zákazu vjazdu takú dobu otáľal, prípadne doposiaľ otáľa,

Odpoveď:

„Vo vyjadrení (14.12.2020) vedúci oddelenia územného rozvoja uviedol, že mestská časť podnikla kroky, na základe podnetu najmä p. Nagyho. Tento podnet nebol odsúhlasený!!! Ďalšie podnety prišli až 08.12.2020 (poslanec Nagy), ktorý riešil komplexne dopravné značenie vrátane vojenskej komunikácie, ktorú nemáme ešte v správe! 10.12.2020 prišla požiadavka od poslankyne p. Belicovej o umiestnenie značiek „Zákaz státia“ na Plachého ulici. Iné podnety úrad neobdržal, takže nebolo neriešené dopravné značenie bez podnetov!“

Komentár:

Starosta aj prednosta dostali 19.10.2020 od poslanca MZ otázku, ktorú, ak by chceli, mohli ju vyhodnotiť aj ako podnet o riešenie daného problému požiadaním o umiestnenie dopravnej značky, alebo značiek. A že o to nepožiadali, resp. že dosť dlho boli v tomto nečinní,tak toto pán starosta ospravedlňuje tým, že poslanec svoju iniciatívu nenazval žiadosťou…  Čo na tom, že o umiestnenie značky mohol, alebo mal miestny úrad žiadať aj bez podnetu, aj bez žiadosti a to akonáhle bolo zjavné, čo sa na danej ceste po otvorení vyhliadkovej veže deje. A čo sa tam deje bolo zjavné už koncom augusta 2020, a navyše na daný problém poukázal na septembrovom zasadnutí MZ poslanec Nagy. Ale úrad musel čakať až do 10.12.2020, kým neprišla požiadavka o umiestnenie značiek od poslankyne p. Belicovej. Bez oficiálnej požiadavky sa sám od seba rozhýbať v tomto smere nemohol – nemohol požiadať o obyčajné umiestnenie dopravnej značky zákazu vjazdu (s už uvedenými výnimkami), lebo o tom nerokovala komisia územného rozvoja…, a teda chýbalo jej kladné stanovisko…,

ALE napr. škandalózna výstavba L2 (Pekná výhliadka 2), aj napriek negatívnemu stanovisku hlavného mesta BA, alebo aj nedávna slávna betónová rekonštrukcia historického parčíka Horánska studňa, mohli pokojne odštartovať aj bez toho, žeby táto komisia vôbec mala možnosť o nich rokovať.       

B)

a v prípade, že danú žiadosť považuje úrad za opodstatnenú, kedy najneskôr ju chce príslušnému orgánu, alebo orgánom predložiť,

Odpoveď:

„O riešenie dopravného značenia, tak ako bolo predstavené v návrhu p. Nagyho zo dňa 8.12.2020 môžeme požiadať KDI a následne operatívnu komisiu až po prevzatí vojenskej komunikácie do správy mestskej časti. V súčasnosti sme pripravili návrh v zmysle požiadavky p. poslankyne Belicovej („Zákaz státia“), ktorý budúci týždeň bude zaslaný na odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu. Po odsúhlasení KDI a operatívnou komisiou tieto značky budú osadené. Včas budeme informovať žiadateľov.“

Komentár:

No sláva!… Od septembra, a ak chceme byť zhovievaví, tak od októbra 2020, ale po toľkých urgenciách, napokon až v 2. januárovom týždni 2021 sa miestny úrad, na čele s pánom starostom a pánom prednostom rozhýbe, a v 3. januárovom týždni konečne idú požiadať Krajský dopravný inšpektorát o dopravnú reguláciu na danej ulici, resp. ceste.

C)

A či skutočnosť, že celá cesta nie je vo vlastníctve obce, môže byť dostatočným dôvodom, že sa o umiestnenie značky, resp. o dané obmedzenie (tak dlho) nežiadalo.

Odpoveď:

Vždy musí byť súhlas majiteľa, resp. správcu komunikácie. MČ majiteľa neoslovila, nakoľko podnet nebol odsúhlasený, ako písal pán Gašparovič.

Komentár:

Zo strany vedenia MČ ide o dosť nepodarenú výhovorku. A dokazuje to aj samotná odpoveď na otázku B), v ktorej sa  konštatuje, že požiadavka na umiestnenie značkou zákazu státia je už pripravená a na KDI bude odoslaná hneď ďalší týždeň… teda aj napriek tomu, že MČ majiteľa o súhlas neoslovila. Pekne sa sa len vo výhovorkách zamotala.

Reakcia prednostu MÚ Bratislava – Dúbravka na môj článok týkajúci sa výberových konaní a odmien v dúbravskej samospráve

31.08.2021

Moja poznámka na úvod: V kurzivách v texte sú uvedené moje poznámky a výhrady. Pekný deň pani poslankyne a poslanci, Nižšie (pod mojou reakciou) je pôvodná odpoveď na interpeláciu, ktorú mu vo februári 2021 zaslala p. JUDr. J. Prehľad odmien vedúcich oddelení je podstatne obsiahlejší ako uvádza p. Burkert vo svojom článku. Prečo si tendenčne vybral do [...]

Výberové konania a odmeny vo verejnej správe po bratislavsko – dúbravsky

23.08.2021

Pozn. na úvod: Nižšie uvedený článok bol zaslaný do redakcie Dúbravských novín a na vedomie prednostovi MÚ Bratislava – Dúbravka na spripomienkovanie, v decembri 2020. Pán prednosta nezareagoval. Zrejme si bol istý, že taký článok si jeho podriadená – šéfredaktorka novín, zverejniť nedovolí. A tak sa aj stalo. Cenzúra pokračuje aj 30 rokov od pádu [...]

Aj Ježiš bol nepohodlný laik. . . A preto musel byť odstránený – Za potlesku zmanipulovaných más.

20.08.2021

Vôbec o tom nepochybujem, že ak by sa Ježiš Kristus narodil do dnešnej doby, a bol by známou osobnosťou, a začal by hovoriť veci, s ktorými by väčšina odborníkov (v danom prípade na teológiu) nesúhlasila, ale významná časť ľudí by ho počúvala a dôverovala mu, tak aj keby mal svätú pravdu, nedopadol by dobre. Nebol by síce fyzicky odstránený – zavraždený, ako [...]

Peter  Žiga

Zadržali rodinného príslušníka bývalého ministra hospodárstva Žigu

24.09.2021 15:12

Štefana Žigu nedávno Národná kriminálna agentúra obvinila pre daňovú trestnú činnosť.

Rusko voľby

Rusko oznámilo konečné výsledky volieb, Jednotné Rusko získalo 324 kresiel

24.09.2021 15:05

Dolná komora ruského parlamentu sa skladá zo 450 poslancov.

polícia

Muž chcel skočiť zo strechy obchodu v Malackách, od činu ho odhovorili

24.09.2021 14:47

Po krátkom rozhovore s policajným tímom muž dobrovoľne zo strechy zišiel.

Jozef Chovanec, zásah

Kolíková: Na rekonštrukcii prípadu Chovanca budú traja svedkovia a dvaja znalci zo SR

24.09.2021 14:28

K nepozvaniu ďalšieho svedka Romana Behúla na rekonštrukciu ministerka povedala, že ide o rozhodnutie sudkyne.

marcelburkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a poslanec MZ Bratislava - Dúbravka.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 106
Celková čítanosť: 474334x
Priemerná čítanosť článkov: 4475x

Autor blogu