Založ si blog

Z predvolebných novín „Dúbravka“ z r. 2010 & Keď ešte kritika starostu bola vítaná

 

Kritika na adresu bývalého starostu (dnes už nebohého Jána Sandtnera) bola zo strany členov tímu a sympatizantov dnešného starostu (Martina Zaťoviča, do ktorého tímu som patril aj ja) vítaná, až žiadúca. Dnes je ale z ich strany odsudzovaná a za kritiku Martina Zaťoviča vás mnohí z jeho sympatizantov na FB Dúbravka pomaly slovne ukrižujú, stávate sa triednym nepriateľom, ste zosmiešňovaný atď. a pod.

ÚVOD: 

Noviny „DÚBRAVKA“ boli pred komunálnymi voľbami 2010 vydané ako protiváha vtedajšieho „Dúbravského spravodajcu“, keďže tento, podobne ako dnes Dúbravské noviny, bol cenzúrovaný – žiadnu opodstatnenú  kritiku na adresu vedenia MČ, rovnako ako dnes, ste tam nájsť nemohli; aj keď, tak ako dnes, kritizovať, žiaľ, bolo čo, a málo toho nebolo a ani v súčasnosti nie je. A na tom nič nezmení ani nedávne ocenenie, ktoré získalo predvolebné vydanie Dúbravských novín od Transparency International Slovensko. Ocenenie sa týkalo len predvolebného vydania DN, aj keď sa to verejnosti podsúva tak, akoby to ocenenie bolo známkou toho , že Dúbravské noviny sa počas starostovania Martina Zaťoviča necenzurovali… Mimochodom, pár rokov späť, za starostovania M. Zaťoviča, tá istá mimovládna organizácia Dúbravským novinám vytkla, že v nich nie je pluralita názorov, resp. že sú jednostranné. Osem rokov cenzúry sa len tak nezmaže ocenením jedného čísla.       

To, že Marin Zaťovič je lepším starostom ako bol jeho predchodca, to by nemalo znamenať, že by mal mať imunitu voči vecnej kritike. Robiť dobré veci pre mestskú časť, slúžiť jej, je povinnosťou, nie dobrovoľnou činnosťou, a to v 1. rade povinnosťou pána starostu; za čo je tento aj pomerne dobre platený,

a rekonštrukcie, opravy, nové stavby, úpravy atď. nedáva v Dúbravke robiť zo svojho vrecka, ale z obecného, resp. z vreciek daňových poplatníkov.

A nie len Dúbravka, ale aj iné mestské časti sa skrášľujú. Je to prirodzené. Za vyše 100 úradníkmi nášho miestneho úradu predsa niečo pozitívne vidieť byť musí. A netvrdím, že je toho málo.

Ale ak sa vyskytujú v riadení samosprávy veci hodné kritiky, alebo dokonca tvrdej kritiky, na to nestačí povedať, že za bývalého vedenia samosprávy sa robili horšie veci, alebo že tých horších vecí bolo viac a tých dobrých bolo menej. A ako argument by to neobstálo ani vtedy, ak by tých zlých vecí bolo za bývalého starostu oveľa viac.

Týmto článkom v žiadnom prípade nespochybňujem dobré veci,

ktoré sa za súčasného starostu za 8 rokov v Dúbravke spravili. O všetkých pozitívnych sa Dúbravčania mohli dočítať v Dúbravských novinách. O žiadnej negatívnej veci, z mnohých, sa v nich však dočítať nemohli.

Svojou aktivitou, aspoň na FB Dúbravka, sa to snažím aspoň ako tak vyvažovať; aj keď k mojim príspevkom sa zďaleka nedostane toľko ľudí, ako k Dúbravským novinám. Robím však to, čo je v mojich možnostiach. A pritom viem, že kritikou obľúbeného starostu si zároveň pílim, alebo som si už odpílil konár šance byť znovu zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva. Ale ja nekalkulujem. Robím to, čo považujem za správne; aj keď to väčšina ľudí môže odsudzovať, alebo odsudzuje. Pamätám si, ako za moje kritické články proti cenzúre v Dúbravskom spravodajcovi z rokov 2010 až 2014 ma uznanlivo po pleci potľapkávali tí ľudia, ktorí dnešnú cenzúru obhajujú, alebo mlčky schvaľujú.

 

TO JE TEN PARADOX, na ktorý týmto článkom chcem poukázať:

Keďže za bývalého starostu boli miestne noviny cenzúrované, tak opozícia musela vydávať noviny vlastné, aby vyvážila jednostrannosť informácií, resp. aby obyvatelia Dúbravky mali možnosť poznať nie len to pozitívne, čo sa za jeho starostovania urobilo, ale aj to negatívne, a to, čo sa neurobilo, a čo sa urobiť malo, alebo vyžadovalo. A dnes, keď už je bývalá opozícia pri moci, zrazu jej kritika prekáža, je na ňu alergická, čoho najlepším dôkazom je trvajúca cenzúra v Dúbravských novinách, ktorú usvedčuje tento zoznam negatívnych vecí, ktoré sa za starostovania Martina Zaťoviča udiali a o ktorých sa písať v Dúbravských novinách  n e m o h l o.

 

K JADRU ČLÁNKU:  

 

Vyberám  predvolebných novín „Dúbravka“ z r. 2010 s podnázvom „Záverečná! Účtujeme!“ tie veci, ktoré vtedy hodné kritiky boli, a dnes keď tie isté veci skritizujete, tak predmetom kritiky alebo slovných útokov, sa stanete vy sám:

Na tvorbe predvolebných novín z r. 2010 pod názvom „Dúbravka“, preplnených kritikou bývalého starostu, sa podieľal aj terajší starosta – Martin Zaťovič, ktorý bol vtedy v miestnom zastupiteľstve opozičným poslancom. Dnes je však na kritiku, týkajúcej sa jeho práce, ako starostu, alergický.

VYHODNOTENIE

(Sandtnerovho) programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja a programového vyhlásenia miestneho zastupiteľstva na roky 2007 – 2010.

Tieto programy si dali za cieľ:

 

A)

Vypracovať zonálne urbanistické štúdie a územno-plánovacie dokumenty.

 

Komentár redakcie novín Dúbravka k tomuto programu:

 

„Okrem urbanistickej štúdie na Veľkú lúku iné momentálne nehrozia. Zostali nepovšimnuté štúdie Tavárikovej, Dúbravského centra v okolí DK a bývalej pošty, kde budova hyzdí centrum a bude asi opätovne slúžiť na umiestnenie predvolebného bilboardu pána starostu. Hodnotíme známkou štyri.“

 

Komentár môj:

 

A dnes, pán starosta, máme spracovaných územno – plánovacích dokumentov koľko???

Tak to pripomeniem – územných plánov zón máme nula. V rozpracovaní takisto nula. A to pritom veľký územný plán mesta, ktorý je zákonom, nás zaväzuje k siedmym. Na júnovom zasadnutí 2022 k tomu povedal toto:

„Keď nás (pán poslanec) odsudzuješ, že my nerobíme nič, tak povedz koľko ÚPZ bolo spracovaných v iných bratislavských MČ, lebo ja mám informácie, že žiadna MČ neurobila za 10 rokov nič.“…

Námatkovo som si  pozrel stránky 3 bratislavských mestských častí a čuduj sa svete, spracovávanie ÚPZ nie je pre žiadnu z nich nič žiadne tabu, naopak, každá z nich je v ich obstarávaní iniciatívna. Ružinov: schválené 3, obstarávané 12. Staré mesto: 7 ÚPZ. Rača: 3 ÚPZ.

Nikoho z vedenia MČ to však nezaujíma a pána starostu už vôbec nie. A to nezakryje ani tým, že sa robí jedna urbanistická štúdia – na Park Pod záhradami. Stavebne nezregulované ostalo dokonca aj centrum Dúbravky. Ale keďže voličom pána starostu to nevadí, tak pán starosta nevidí dôvod aby z obecného rozpočtu míňal peniaze na niečo, čo sa zúročí až vtedy, keď už on starostom nebude. Z jeho strany ide o čistý chladný kalkul, na ktorý raz doplatí celá Dúbravka. Lebo developeri, ak nie sú usmerňovaní a limitovaní záväznými územnými plánmi zón, spravidla a logicky robia to, čo vyhovuje v prvom rade im samým; nie verejným záujmom. Vo všeobecnosti výhodu to má len jednu – Ak chýbajú územné plány zón, vtedy sa dá ľahšie komunikovať a dohodnúť s developermi. Tí,  ktorí to môžu; ktorí od občanov dosali vo voľbách mandát. Nevýhodou v tomto je v úvodzovkách „len“ to, že takéto dohody len sotva môžu byť vo verejnom záujme.

 

B)

Väčšiu pozornosť venovať nelegálnym skládkam. Zamedziť ich vzniku a tvrdo postihovať ich zriaďovateľov.

 

„Úloha nesplnená. Nehodnotíme“

Komentár môj:

No, hlavne že teraz sa pozornosť nelegálnym skládkam venuje… Žiaľ, nie je to tak. Podrobnejšie som o tom písal tu:  „Ako sa „riešia“ nelegálne skládky v bratislavskej Dúbravke? Spravidla alibisticky.“

 

C)

Zadať vypracovanie architektonickej štúdie na námestie (vyústenie Žatevnej, Jadranskej, Čiernohorskej, Brižitskej, a Štepnej) s návrhom na funkčné využitie kina, hasičskej zbrojnice.

 

„Úloha nesplnená. Hodnotíme známkou päť.“

 

Komentár môj:

Kto vie, či k tomu vôbec dôjde v 3. volebnom období Martina Zaťoviča – 2022 – 2026.

 

D)

Organizovať a zvolávať verejné zhromaždenia občanov pred prijatím dôležitých rozhodnutí.

 

„K urnovému háju bolo zvolané, ale k výstavbe obytného domu na ul. Pri kríži, hoci vzbudil veľkú nevôľu, zvolané nebolo. Hodnotíme známkou tri.“   

 

Komentár môj:

K tomu, k čomu všetkému nebolo za starostovania pána Martina Zaťoviča zvolané zhromaždenie občanov, hádam postačí uviesť 2 prípady:

1.

„Schvaľovanie výstavby objektu Laskonka 2 v Dúbravke sa udialo za chrbtom občanov a aj Komisie územného rozvoja.“

 „Zlý Nesrovnal“, bratislavský exprimátor, sa vo veci výstavby L2 v Dúbravke zachoval principiálne. Na rozdiel od dúbravskej radnice.“

2.

„Dúbravka sa môže pochváliť naj-vy-betón-ovanejším parčíkom v Bratislave.“

 

E)

V spolupráci s mestom urýchliť rekonštrukciu komunikácií I. a II. triedy.

 

„Ak touto úlohou bolo myslené vybudovanie 3 – 4 prúdovej Harmincovej ulice, alebo prepojenie Saratovskej na diaľničnú sieť, tak tu nebolo zrealizované nič. Hodnotíme známkou päť!“  

 

Komentár môj:

Známka päť??? Hlavne, že za 8 rokov starostovania Martina Zaťoviča, sa vo veci prepojenia Saratovskej ul. na diaľničnú sieť zrealizovalo o dosť viac… Asi o toľko ako o nič.

A čo sa týka rozšírenia Harmincovej ul., už v r. 2010, teda po 4 rokoch starostovania, sa bývalému starostovi vyčítalo, že sa mu nepodarilo rozšíriť Harmincovú ul., ako to sľúbil. A kebyže bývalý starosta by začal  s rekonštrukciou Harmincovej až tesne pred skončením svojho 2. volebného obdobia, teda po 8 rokoch, tak, vychádzajúc z vyššie uvedeného, tvrdá kritika zo strany Martina Zaťoviča a spol. by ho neminula.

 

F)

Umožniť občanom zapojenie do tvorby obsahu a štruktúry Dúbravských novín. 

 

„Túto tému hodnotíme na inom mieste. Ide o neskutočnú jednostrannosť a servilitu média.“

 

Komentár môj:

Je zhrnutý v tomto mojom článku: Ako sa cenzurovalo za Sandtnera tak sa cenzuruje aj za Zaťoviča & Čo všetko nemohlo byť v Dúbravských novinách zverejnené v rokoch 2015 až 2022.

 

 

EŠTE ZOPÁR VRAVNÝCH FOTO Z VOLEBNÝCH NOVÍN „DÚBRAVKA“ z r. 2010:

Zľava: dnes už žiaľ nebohý Števo Duchoň, Zdenka Zaťovičová a Marián Takács.

 

Dúbravskí župní poslanci Martin Zaťovič a Milan Trstenský, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a riaditeľ dúbravskej ŠPEŠ Juraj Végh na tlačovej konferencii o revitalizácii schátraného štadióna na ul. Pri kríži, resp. Adlerovej.    VVizualizácia rekonštruovaného viacúčelového atletického štadióna na ul. Pri kríži/Adlerovej. Pomoc pri jeho revitalizácii prisľúbil bratislavský župan Pavol Frešo.

 

Súvisiace články k téme Dúbravka:

https://marcelburkert.blog.pravda.sk/category/7-bratislavsko-a-dubravka/

Prihrievanie si polievočky nad obeťami v Gaze naprieč celým politickým spektrom

03.12.2023

Bizarne a nechutne dnes pôsobia tí politici a ich sympatizanti, ktorí ostro kritizovali, alebo kritizujú politiku otvorených dverí EÚ pre moslimských imigrantov a to hlavne z toho dôvodu, že títo sú nositeľmi totalitnej politickej ideológie schovávajúcej sa za náboženstvo islam, ak dnes kritizujú Izrael za to, čo robí v pásme Gazy. Pričom sami dobre vedia, že úsilie [...]

Boj proti USA je pre proruských blogerov životným poslaním & Terapia pre mentálne obete putinizmu VII

17.11.2023

Na úvod, pri príležitosti osláv 34. výročia pádu komunistického totalitného režimu v našej vlasti, dve dobré správy pre vás – fanúšikov totalitných režimov, vrátane tých prezlečených, teda aj, alebo v 1. rade Ruska, jeho predstaviteľov, a ich ideovo spriaznených politických strán na Slovensku na čele so Smerom, Slovenskou národnou stranou, Repulikou… Tou [...]

Za palestínskym terorom voči Izraelu je „mierumilovný“ islam; nie frustrácia Palestínčanov.

14.10.2023

Svet bude musieť prehodnotiť doposiaľ ústretový postoj voči Palestíne, podporovaný fotografiami zabitých detí a žien v Gaze, pretože na vine nie sú bomby Izraela, ale agresia teroristického Hamasu ovládajúceho Gazu, ktorému nejde o vlastných obyvateľov, ale len a len o zničenie Izraela a Židov, v súlade s príkazmi, pre moslimov jedinej svätej knihy – Koránu, a [...]

COP28, Dubaj, klimatický samit

Dubajského sultána skritizovali na COP28. Vyhlásil, že za odchodom od fosílnych palív nie je veda

03.12.2023 22:25

Designovaný prezident klimatickej konferencie Organizácie Spojených národov (OSN) COP28 v Dubaji Sultán Ahmad al-Džábir sa ocitol pod paľbou kritiky.

Sonnenskilauf Moelltaler Gletscher  c HT-NPR  D. Zupanc

Český lyžiar zahynul pod lavínou v rakúskych Alpách

03.12.2023 21:15

Český lyžiar (51) zahynul v nedeľu pod lavínou v oblasti rakúskeho lyžiarskeho strediska Mölltaler Gletscher (Mölltalský ľadovec).

Vysoké Tatry zima sneh Štrba, cencúle

V noci môže byť až mínus 20 stupňov Celzia, varujú meteorológovia

03.12.2023 20:00

Počas nedeľnej noci môžu v niektorých oblastiach Slovenska teploty klesnúť na mínus 20 až 21 stupňov Celzia.

robotník, práca,

Chceme suverénnu pracovnú politiku. Dá sa to však, ak je ovládaná strachom z cudzincov?

03.12.2023 19:00

Slovenský pracovný trh má väčší problém, než sa zdá. Prevládne zneužívaný strach z cudzieho, alebo dáta a zhoda na riešení problémov našej spoločnosti? Zapojte sa do diskusie!

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 194
Celková čítanosť: 807656x
Priemerná čítanosť článkov: 4163x

Autor blogu