Založ si blog

Ako sa „riešia“ nelegálne skládky v bratislavskej Dúbravke? Spravidla alibisticky.

24.5.2021 som v rámci práva poslanca miestneho zastupiteľstva na interpelácie a za účelom predchádzania čiernych skládok, resp. predchádzania fungovania teórie „rozbitých okien“, požiadal o zabezpečenie odstránenia dvoch nelegálnych skládok odpadov na ul. Agátovej.

Jedna sa nachádzala v „garáži“ a pred ňou, pri bývalom Technickom skle (tá sa, dosť možné aj zásluhou mojich žiadostí a urgencií voči Miestnemu úradu BA – Dúbravka a voči Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie)

a druhá cca 250 metrov nad kultúrnou pamiatkou Villa Rustica ne´daleko „potoka“

15.12.2021 som požiadal o odstránenia dvoch väčších a minimálne dvoch menších nelegálnych skládok odpadov na ul. Agátovej pri železničnej trati.

:

Až na nelegálnu skládku v garáži pri bývalom technickom skle, ktorá naozaj bila do očí, zvyšné, tie „ukryté“, ak sa od konca júla 2022 nestal zázrak, stále skrášľujú humná Dúbravky a nie len to, ale aj pomaly ale iste, rastú, a tie pri železničnej trati aj motivujú k vzniku nových, zatiaľ len menších skládok v ich blízkom okolí.

 

NAJPRV UVÁDZAM „ARGUMENTY“ PREDNOSTU MÚ BRATISLAVA – DÚBRAVKA OBHAJUJÚCE DANÝ STAV

A POD NIMI MOJE REAKCIE Z MOJICH ŽIADOSTÍ A URGENCIÍ:

 

Ide o skrátené znenia z našej písomnej komunikácie, ale so zachovaním toho najpodstatnejšieho. Moje reakcie na jeho „argumenty“ som mu pripomenul aj na uplynulých dvoch posledných zasadnutiach miestneho zastupiteľstva. Vždy to okomentoval tým, že veci nerozumiem…

 

„ARGUMENT“ č. 1:

Dané pozemky nie sú vo vlastníctve ani v správe mestskej časti (MČ).

 

Reakcia: 

Zákon o odpadoch úmyselne nevzťahuje povinnosti obce, týkajúce sa nelegálnych skládok odpadov v jej územnom obvode, len na pozemky v jej vlastníctve alebo v správe.  A je to tak preto, lebo inej cesty ako očistiť Slovensko od nelegálnych skládok odpadov, ktorým je doslova posiate, n e e x i s t u j e.  Zákonodarca teda v zákone o odpadoch uplatnil princíp „kolektívnej viny“. Lebo skúsenosti ukázali, že žiaľ inej cesty, ako vyčistiť Slovensko zamorené nelegálnymi skládkami, neexistuje.

Náklady odstraňovania nelegálnych skládok sú súčasťou celkových nákladov odpadového hospodárstva, to zn. že sa majú následne rozrátať do poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (DSO) vyrubeného v nasledujúcom roku. To sa má zo strany samospráv patrične odkomunikovať svojim obyvateľom. Naša MČ to ale pochopiteľne nerobí. Poplatok bol 23 eur na osobu, potom stúpol na 31,40 pretože sa pred problémom zatvárajú oči.

 

„ARGUMENT“ č. 2:

MČ nemá kompetencie vstupovať na (cudzie) pozemky.

 

Reakcia:

Týmto „argumentom“, podobne ako predošlým, pán prednosta Rastislav Bagar len spochybnil zákon o odpadoch, len aby sa vyhol plneniu povinnosti obce odstraňovať nelegálne skládky aj na pozemkoch, ktoré nie sú v jej vlastníctve alebo správe. Je absolútne nelogické a nepredstaviteľné, aby vlastník pozemku, na ktorom vznikla nie jeho vinou nelegálna skládka  (ide o prípady neoplotených pozemkov, ktoré vlastník nevyužíva, býva kilometre od nich, na tie pozemky nechodí, a ak tak len sporadicky) namietal to, že obec, nie na jeho, ale na svoje náklady zbaví jeho pozemok nelegálnej skládky.

 

„ARGUMENT“ č. 3:

MČ nemá kompetencie zisťovať pôvodcu a ani vynakladať finančné prostriedky na likvidáciu odpadu z pozemkov, ktoré nie sú v jej majetku a správe

 

Reakcia: 

Pán prednosta opäť fabuluje.

Ustanovenie § 15 Zák. o odpadoch, konkrétne v odseku 4, s odkazom na odsek 12, a tento s odkazom na odsek 10 a 11 toho istého ustanovenia, totiž jasne stanovuje, že 

ak nebola (Okresným úradom) určená osoba povinná – osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným komunálnym, alebo drobným stavebným odpadom,

v takom prípade je to obec, ktorá (nieže môže zabezpečiť, ale) zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý bol na jej území (nie pozemku) nelegálne umiestnený; a spraví tak na vlastné náklady.

 

„ARGUMENT“ č. 4:

Obe skládky boli zo strany MÚ nahlásená na Okresný úrad (OÚ).    

 

Reakcia: 

Treba si ešte raz prečítať vyššie uvedené ustanovenie. Nahlasovanie zďaleka nestačí.

 

„ARGUMENT“ č. 5:

Spoľahlivé zistenie skutkového stavu danej veci zo strany Okresný úrad môže byť náročnejšie na čas a dokazovanie.

 

Reakcia:

Každé konanie orgánov štátnej a verejnej správy sa musí riadiť Zákonom o správnom konaní a ten v § 3 ods. 4 okrem iného uvádza, že: správne orgány sú povinné vybavovať veci včas a bez zbytočných prieťahov.

Ak vychádzame z vyššie uvedeného právneho ustanovenia tak potom len sotva niekto môže považovať cca 1 a pol roka (dnes už 2 a pol roka) nevyriešenú, pomerne jednoduchú vec, za včasné vybavenie veci bez zbytočných prieťahov. Toto nie je prípad vyšetrovací prípad Gorila, Očistec…, ani nič podobné, aby mohol obstáť váš argument, že spoľahlivé zistenie skutkového stavu danej veci môže byť zo strany OÚ náročnejšie na čas a dokazovanie.

V § 15 ods. 15 Zák. o odpadoch sa uvádza, že ak orgán policajného zboru neoznámi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že nezákonne umiestnený odpad možno zhodnotiť alebo zneškodniť,

inými slovami, ak polícia na to dlabe,

tak okresný úrad požiada políciu o zaslanie informácie, či potrebuje nezákonne uložený odpad pre potreby svojho ďalšieho zisťovania. Ak nie, potom sa má za to, že preverovanie polície je skončené, v našom prípade s nulovým výsledkom. A teda obci už nič nič nebráni nelegálnu skládku odstrániť. Miesto nelegálnej skládky síce môže byť miestom policajného preverovania , ale nie donekonečna; ako by si to predstavoval náš pán prednosta, resp. ako by mu to vyhovovalo, aby sa mal na čo vyhovárať, prečo nezabezpečil odstránenie nelegálnych skládok.

Je zo strany MČ naivné, alebo vrcholne alibistické odvolávať sa na to, že sa takémuto prípadu, bez vydania rozhodnutia, môže venovať aj vyše 2 rokov, a preto MČ vo veci za tú dobu, okrem oznámenia veci na OÚ, nevyvinula žiadnu iniciatívu. Nehovoriac o tom, že polícia, ak vo veci neodhalí páchateľa, takéto prípady dáva po dvoch mesiacoch do šuflíka, už sa im nevenuje. Vec sa vracia na úrad a pokračuje sa v správnom konaní.

Ak by náš úrad naozaj mal eminentný záujem vec vybaviť včas, tak nie poslanec miestneho zastupiteľstva, ale úrad by iniciatívne na Okresnom úrade zisťoval, ako vec stojí, resp. prečo sa tak dlho ”rieši”.  Namiesto nášho úradu to robil miestny poslanec, ktorý svoj mandát vykonáva popri zamestnaní.

V odpovedi OÚ z 31.8.2021, ktorú mi OÚ vo veci zaslal vo veci nelegálnej skládky v záhradkárskej oblasti, ktorá bola obcou oznámená Okresnému úradu v máji 2020,

OÚ uviedol, že

v júni 2020 bola vec jedným zo spolumajiteľov pozemku postúpená polícii a že z toho dôvodu OÚ doposiaľ správne konanie vo veci nezačal…

Následne OÚ uvádza, že na základe vyššie uvedeného…

(dosť pravdepodobne len na základe mojej iniciatívy, alebo urgencie, keďže za rok a pol vo veci sa žiadne nové skutočnosti evidentne nevyskytli a vo veci jak OÚ tak MČ nič nespravili)

začnú konanie vo veci určenia osoby povinnej na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne uloženého odpadu.

Z uvedeného vyplýva, že ak by vyriešenie veci nikto neurgoval, všetko by pravdepodobne „išlo“, resp. pokračovalo po starom – o začatí konania by s najväčšou pravdepodobnosťou nikto ani len neuvažoval a daná nelegálna skládka by tak mohla skrášľovať životné prostredie MČ Dúbravka možno aj niekoľko ďalších rokov a zároveň sa aj rozrastať; ako to pri nelegálnych skládkach spravidla býva.

K 2. skládke (pred jednou za garáží pri bývalom Technickom skle) OÚ k nej uviedol, že majiteľ skládku odpratal. Nedá sa vylúčiť, že sa tak stalo až po mojej iniciatíve a zobudení sa Okresného úradu. Tu je potrebné dodať, že pri nej sa náš prednosta chcel zbaviť zodpovednosti za jej odstránenie tým, že v skládke boli pneumatiky, teda odpad, ktorý nie je v kompetencii obce. Pánovi prednostovi som pripomenul, že to, že v skládke sú, resp. boli pneumatiky je irelevantné, lebo v skládke sa nachádzal aj, alebo hlavne komunálny a drobný stavebný odpad, za ktorý je zodpovedná obec.

 

„ARGUMENT“ č. 6:

V prípade, že by sa konaním povereného orgánu dospelo k záveru, že odpad by musel na vlastné náklady odstrániť iný subjekt ako obec, a tento odpad by už bol v predstihu, na základe predčasných záverov odstránený na náklady obce, došlo by k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy ale i ďalších zákonov upravujúcich nakladanie s verejnými financiami“…

Vaše tvrdenia pán poslanec sú zavádzajúce a výslovne nabádajúce k porušeniu zákona zo strany MČ ako aj k trestnej činnosti…

 

Reakcia:

Pravdepodobnosť, že vo veci by bol po tak dlhej dobe zistený nejaký podozrivý (ten by sa bránil, že on za celú skládku nemôže, ale len za časť z nej), a že tomuto by bol skutok aj preukázaný, či už pred súdom, alebo správnym orgánom, je minimálna až nulová. A keby páchateľ bol solventný, obec by si vynaložené náklady na odstránenie skládky mohla od neho spätne uplatniť. (Navyše v našom prípade skládky nad Villou Rusticou jej pôvodcami  boli pravdepodobne hlavne bezdomovci, ktorí by sa finančne spolupodieľať na odstránení skládky len sotva mohli. Ale pán prednosta tomu môže veriť).

A aj preto mnohé obce odstraňujú nelegálne skládky zo svojich katastrálnych území z vlastnej iniciatívy bez toho, aby vec oznamovali okresným úradom. To sú skúsenosti z dlhoročnej praxe, žiaľ dnes už nebohého Ruda Pada – občianskeho aktivistu, ktorý má najväčšiu zásluhu na podstatnom vyčistení Liptova od nelegálnych skládok.

Okrem toho, že k takému konaniu majú obce zákonné zmocnenie v ods. 16 a v ods. 18 ustanovenia §-u 15 Zákona o odpadoch, robia tak aj z praktických dôvodov a jedným z nich je to, že ak sa nelegálna skládka neodstráni čím skôr, jej neskoršie odstraňovanie spravidla býva finančne oveľa nákladnejšie, keďže nelegálne skládky zvyknú rýchlo rásť.

Preto vaše slová pán prednosta o  tom, že moje tvrdenia z sú zavádzajúce a výslovne nabádajúce k porušeniu zákona ako aj k trestnej činnosti… n e o b s t o j a .   

 

Na záver

uvádzam právne ustanovenia Zákona o odpadoch upravujúce danú problematiku:

 

§ 15

Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu

(1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
(3) O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa oznámenia.
(4) Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu do vodného toku, na pobrežných pozemkoch alebo v inundačných územiach, je ten, kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať príslušný orgán štátnej vodnej správy. Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie odpadu v chránenom území, je ten, kto oznámenie prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať príslušnú štátnu organizáciu ochrany prírody a krajiny.
(5) Na základe oznámenia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po vykonaní miestnej ohliadky overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu28) nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin,29) a vydá o tom odborné vyjadrenie;30) odborné vyjadrenie vydá aj vtedy, ak vykonané overenie nasvedčuje tomu, že nie je podozrenie zo spáchania trestného činu. Ak je to odôvodnené, k vykonaniu miestnej ohliadky sa prizve aj zástupca iného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
(6) Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 a z odborného vyjadrenia podľa odseku 5 možno predpokladať, že ide o skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postupuje podľa odseku 7.
(7) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva zistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, vykoná jej oznámenie podľa osobitného predpisu31) a konanie o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie odpadu nezačne.
(8) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nezistí skutočnosť nasvedčujúcu tomu, že bol spáchaný trestný čin, začne konanie o určenie zodpovednej osoby, v ktorom postupuje podľa odsekov 9 až 12.
(9) Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby
a) zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu,
b) zisťuje, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, zanedbal povinnosť urobiť všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu32) alebo povinnosť podľa rozhodnutia súdu,33) alebo či mal z tohto umiestnenia odpadu majetkový prospech alebo iný prospech, ak nezistí osobu podľa písmena a).
(10) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie odpadu podľa odseku 9 písm. a), určí ju za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom a zároveň určí primeranú lehotu na jeho odstránenie.
(11) Ak príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v konaní o určenie zodpovednej osoby zistí, že nastali skutočnosti uvedené v odseku 9 písm. b), určí vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu odpadu, za osobu povinnú zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom a zároveň určí primeranú lehotu na jeho odstránenie.
(12) Ak výsledkom postupu podľa odsekov 10 a 11 nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva ukončí konanie o určenie zodpovednej osoby rozhodnutím, v ktorom konštatuje uvedenú skutočnosť.
(13) Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom v súlade s odsekom 10 alebo 11 je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu v súlade s týmto zákonom na vlastné náklady; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, urobí tak výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 81 ods. 13 alebo prostredníctvom obce, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.
(14) V prípadoch uvedených v odsekoch 7, 12 a 19 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie vo veci určenia osoby povinnej zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v rozhodnutí uvedie, že zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade s týmto zákonom zabezpečí v určenej primeranej lehote, aby nedošlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia a na vlastné náklady
a) o b e c, na ktorej území bol nezákonne umiestnený odpad, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady,
b) príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ak ide o iné odpady ako odpady uvedené v písmene a),
c) držiteľ nezákonne umiestneného odpadu alebo osoba uvedená v odseku 2, ak prejaví záujem o zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia nezákonne umiestneného odpadu, pričom ak ide o
1. komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, použije sa ustanovenie odseku 13,
2. iné ako komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, výlučne prostredníctvom osoby, ktorá má na túto činnosť oprávnenie podľa tohto zákona.
(15) Ak po oznámení podľa odseku 7 orgán policajného zboru oznámi orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že pre nezákonne umiestnený odpad je možné zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie, postupuje sa podľa odseku 14. Ak orgán Policajného zboru neoznámi do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 7 príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, že nezákonne umiestnený odpad možno zhodnotiť alebo zneškodniť, príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva požiada orgán Policajného zboru o zaslanie informácie, či potrebuje nezákonne uložený odpad pre potreby svojho ďalšieho zisťovania.
(16) Kto zabezpečil zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu v súlade s odsekom 14, má nárok na náhradu vynaložených nákladov voči osobe, ktorá je zodpovedná za nezákonné umiestnenie odpadu. Ak sú na zabezpečenie zhodnotenia odpadu alebo zneškodnenia odpadu v súlade s odsekom 14 poskytnuté finančné prostriedky Environmentálneho fondu, náklady, ktoré sú nahradené príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva osobou zodpovednou za nezákonné umiestnenie odpadu, sú príjmom Environmentálneho fondu.
(17) Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže požiadať v konaní podľa odseku 9 o súčinnosť Policajný zbor pri objasňovaní nezákonného umiestnenia odpadu.
(18) Obec je oprávnená zabezpečiť v súlade s týmto zákonom zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu, ktorý je komunálnym odpadom alebo drobným stavebným odpadom, bezodkladne po jeho zistení, pričom v tomto prípade sa postup podľa odsekov 3 až 17 neuplatní; obec je povinná o tom informovať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva najneskôr do troch pracovných dní.
(19) Postup podľa odseku 14 sa uplatní aj po oznámení orgánu Policajného zboru podľa odseku 15, ktorý začal konať na základe inej skutočnosti, ako je oznámenie podľa odseku 7.

 

P.S.:

Článok bol po jeho zverejnení zaslaný na prípadné pripomienkovanie vedeniu mestskej časti. Okrem fráz žiadne vecné pripomienky k nemu uplatnené neboli.

A Ficove zbrane na Ukrajine stále zabíjajú nevinných Rusov. .. a predlžujú krviprelievanie! . . .

16.05.2024

Minimálne podľa logiky voličov súčasnej vládnej koalície, ich pridružencov z radov Harabinovcov, bývalých Kotlebovcov atď. a pod. Snáď sú všetci natoľko znalí, že vedia, že slovenské zbrojárske podniky, v ktorých má účasť štát, s požehnaním vlády SR, ktorej predsedom je Robert Fico, vo veľkom dodávajú Ukrajine zbrane, ktoré ukrajinskí vojaci trestuhodne [...]

Čo veta, to perla – ruskej propagandy. A čo na to Pellegrini?

03.04.2024

Jadro z Ficovho prejavu k 2. výročiu vojny na Ukrajine bolo rozobraté v článku „Ficove kremeľské delírium a Pellegriniho „mierová“ ruská faloš“. Rozoberme si, aspoň narýchlo, to zvyšné z jeho proruského prejavu, ktorý by mu lepšie nenadiktovali snáď ani súdruhovia z Kremľa: 1. V záplave vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom [...]

Populista Pellegrini chce byť prezidentom (ruského) mieru a pokoja (pre Smer).

02.04.2024

Krátka analýza ďalšieho hereckého čísla PP a posledného čísla PP predvolebných novín. Populista Peter Pellegrini (PPP) chce byť nielen prezidentom pokoja (smeráckeho), ale aj súdržnosti a národného zmierenia… Akurát že na svojho protikandidáta do funkcie prezidenta SR v kuse útočí. Nie inak tomu je aj v jeho ďalších predvolebných propagačných novinách „PP [...]

Maďarsko Dunaj čln

Po nezvestných po zrážke lodí na Dunaji pátra 95 ľudí s 25 plavidlami

21.05.2024 21:07

Tragická zrážka motorového člna s loďou si v sobotu vyžiadala najmenej dve obete.

SR NRSR 12. schôdza zasadnutie BAX

Upokojiť atmosféru a neeskalovať! Aká je cesta k zmiereniu po atentáte?

21.05.2024 19:00

Zhodne odsudzujeme tých, ktorí cez atentát mobilizujú proti druhému táboru, či tých, ktorí ho ticho schvaľujú. Nájdeme (ďalšie) riešenia? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

NRSR, parlament, poslanci

Poslanci schválili rozsiahle zmeny v zákone o Fonde na podporu umenia

21.05.2024 18:22

O poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia bude po novom rozhodovať rada fondu.

medveď

Pre výskyt medveďa sa bude po novom vyhlasovať mimoriadna situácia. Parlament schválil aj riešenia na jeho elimináciu

21.05.2024 18:03

Poslanci Národnej rady prijali zrýchlene novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj o novelu zákona o civilnej ochrane obyvateľstva.

Marcel Burkert

Dekonšpirátor..., resp. má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 210
Celková čítanosť: 860706x
Priemerná čítanosť článkov: 4099x

Autor blogu